100si

Vpisano: 17.6.2008 9:48:22

Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izvajanje energetskih pregledov in pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije

Predmet razpisa:
Finančne spodbude za naročilo izvajanja energetskih pregledov in priprave investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za naložbe v projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Razpis je namenjen lokalnim skupnostim, ki imajo sprejete energetske zasnove, javnim skladom, javnim agencijam, javnim zavodom ter registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim.

Nepovratna sredstva se dodeljujejo za izvedbo naslednjih svetovalnih storitev:
- energetskih pregledov objektov
- pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja do stopnje identifikacije investicijskega projekta učinkovite rabe energije oziroma rabe obnovljivih virov energije

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpisu lahko sodelujejo lokalne skupnosti, ki imajo sprejete energetske zasnove, javni skladi, javne agencije, javni zavodi ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- lastništvo ali upravljanje objekta na katerem se bo izvajal energetski pregled oziroma investicija v projekt učinkovite rabe ali rabe obnovljivih virov energije,
- sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, izbranim v skladu s predpisi o javnem naročanju,
- celotna poraba energije v objektu energetskega pregleda (stavbi oziroma več stavbah), je v preteklem letu znašala najmanj 300 MWh,
- ocenjena vrednost investicije v projekt učinkovite rabe energije oziroma rabe obnovljivih virov energije znaša nad 10.000 € ,
- vlagatelj v zadnjih petih letih za predlagani objekt od Ministrstva ni prejel sredstev spodbude za izvedbo energetskega pregleda oziroma v zadnjih treh letih ni prejel sredstev spodbude za pripravo investicijske dokumentacije v fazi načrtovanja za investicije v projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije,
- vlagatelj nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom o sofinanciranju svetovalnih storitev na področju URE in OVE .

Rok, do katerega morajo biti vložene vloge za dodelitev sredstev:
Za prvo odpiranje vlog v ponedeljek, 30.junija, bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov do vključno petka 27. junija do 14:30. ure.
Za drugo odpiranje, ki je v primeru preostanka razpoložljivih sredstev razpisa predvideno v ponedeljek, 11. avgusta, bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov najpozneje do vključno petka, 8. avgusta do 14:30 ure.
V primeru preostanka razpisanih sredstev sta predvideni še odpiranji v ponedeljek, 15. septembra in v ponedeljek, 9. novembra 2008. Za vsakokratno odpiranje bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov do vključno petka v tednu pred odpiranjem do 14:30.

Dodatne informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Dodatne informacije v zvezi z razpisom in morebitnim naročilom za osebni dvig razpisne dokumentacije pri Dragotinu Živkoviču, bodo dosegljive na telefonski številki 01/4787 062 vsakodnevno v tednu pred vsakokratnim odpiranjem vlog od 7:30 do 12:30.

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko ob predhodni najavi v ponedeljek, en teden pred vsakokratnim odpiranjem od 7:30 do 12:30 na telefonski številki 4787 062, dvignete naslednji dan, to je v torek od 7:30 do 12:30 na sedežu Sektorja za aktivnosti URE in OVE na Dunajski cesti 47, v 9. nadstropju pri Dragotinu Živkoviču, jo natančni navedbi vašega naslova naročite s pisnim zahtevkom na naslov sofinancerja po faksu na številko 01/4787 249 ali kliknete tu.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2475