100si

Vpisano: 10.6.2008 12:18:42

Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2008

Predmet javnega razpisa:
Predmet je subvencioniranje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih, oziroma brezposelnih oseb, ki v zadnjih dveh letih, razen vključitve v program javnih del niso bile zaposlene.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na javni razpis se lahko prijavijo netržni delodajalci, ki bodo za obdobje najmanj enega leta za polni delovni čas zaposlili dolgotrajno brezposelne osebe. Vsak delodajalec se lahko prijavi na območno službo, kjer ima sedež, le z eno vlogo za največ pet subvencioniranih zaposlitev. Vloga prijavitelja, ki vsebuje tudi opis delovnih mest je projekt.

Rok za oddajo vlog in način predložitve vlog:
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče pristojne območne službe Zavoda do 12. ure:
- 30. junij 2008 in
- 10. september 2008.

Datum odpiranja:
Odpiranje vlog bo izvedeno naslednji dan po roku, določenem za prispetje vlog, ob 10. uri v prostorih pristojne območne službe Zavoda.
Odpiranje bo javno.

Kontaktna oseba:
Predlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo morajo posredovati odgovorni osebi Zavoda na spletni naslov: Vesna.Stepisnik@ess.gov.si. Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na spletni strani Zavoda.

Več o razpisu na spletni strani ZRSZ.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2440