100si

Vpisano: 3.6.2008 13:01:43

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik v letu 2008

Predmet razpisa:
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.

Finančna sredstva se namenijo za:
1. Sofinanciranje posameznih ukrepov v obliki dotacij. Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo v obliki dotacij je 17.000,00 €.
1. Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je priznan v tujini, so upravičeni stroški do 45% upravičenih stroškov pridobitve oziroma največ 1.000 € od 17. 11. 2007 dalje.
2. Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk: za mala in srednje velika podjetja se krijejo stroški do 50% oziroma do maksimalne višine 1.700 € od 17. 11. 2007 dalje.
3. Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicijskih programov: za mala in srednje velika podjetja se krijejo stroški do 45% oziroma do maksimalne višine 1.000 € od 17. 11. 2007 dalje. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.
4. Prva udeležba na sejmu ali razstavi: krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini do 50% upravičenih stroškov oziroma maksimalno do 1.500 € od 17. 11. 2007 dalje. Upravičen strošek je prva postavitev in delovanje stojnice na sejemski prireditvi od 17. 11. 2007 do 14. 11. 2008. Upravičenci so do sredstev upravičeni samo enkrat, to pomeni, da upravičenci iz preteklih let ne morejo ponovno pridobiti sredstev iz naslova tega ukrepa.
5. Odpiranje novih delovnih mest v obliki samozaposlitve: pomoč za samozaposlitev se lahko dodeli, če je delovno mesto na območju Občine Vojnik za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni ali pa so ostali brez zaposlitve. Samozaposlena oseba, katera uveljavlja subvencijo, mora biti registrirana kot brezposelna oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve oziroma mora iz priloge razvidno, da se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja).

Razpisni pogoji:
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki:
– imajo sedež ali enoto na območju Občine Vojnik in
– da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer:
– samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima manj kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno podjetje ter
– srednje velika podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih, letni promet je manjši od 40 mio EUR ali bilančno vsoto, manjšo od 27 mio EUR in je neodvisno podjetje.

Način prijave:
Vloga Občine Vojnik za posamezen namen, ki se dobi v tajništvu občine v času uradnih ur od ponedeljka, 25. 2. 2008 dalje ali na internetni strani: www.vojnik.si. Rok za prijavo na javni razpis je od 25. 2. 2008 do vključno 14. 11. 2008 do 12. ure. Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno oddana v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, najkasneje do roka prijave. Za čas prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu Občine Vojnik.

Kontaktni naslov:
Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, Kontaktna oseba: Petra, Tel: 03/780-06-20, E-mail: obcina@vojnik.si.

Razpisna dokumentacija
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2423