100si

Vpisano: 3.6.2008 11:20:32

Razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene kreditiranju »inkubirancev« v Mrežnem pomurskem podjetniškem inkubatorju, podjetju za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o. v letu 2008

Predmet razpisa:
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 200.000,00 EUR, za katere bo RRA Mura d.o.o., Garancijska shema za Pomurje dodeljevala garancije v višini do 80% kreditnega zneska, vendar garancija ne more presegati zneska 45.500,00 EUR.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč in pridobivanja projektne
dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa opreme-osnovnih sredstev;
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).

Razpisni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– so vključena v Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o.;
– med viri financiranja imajo zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev;
– za zavarovanja kredita z garancijo RRA Mure d.o.o. Garancijske sheme za Pomurje, morajo imeti/pridobiti status člana Garancijske sheme za Pomurje.

Način prijave:
Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz obrazca »Krediti / Garancije – vloga – »inkubator«, ki ga prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota, Tel: 02/530-82-00.

Vloge z vso zahtevano dokumentacijo se oddajo v dveh izvodih na Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota.

Rok za prijavo:
Rok za prijavo je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 11. 2008.

Kontaktni naslov:
– Mrežni pomurski podjetniški inkubator, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju d.o.o., Plese 9/a, Murska Sobota, Kontaktna oseba: Marko Močnik in Borut Zrim, Tel: 02/530-82-00,
– RRA Mura d.o.o., Lendavska 5a, Murska Sobota, Kontaktni osebi: Roman Wolf in Vesna Vitez Gomboši, Tel: 02/536-14-67.

Razpisna dokumentacija
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2419