100si

Vpisano: 29.5.2008 23:14:12

Javni razpis za nadomestitev dela plače pripravnikov in za novo zaposlene (območje Občine Ilirska Bistrica)

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je nadomestitev dela plače pripravniku in za novo zaposleno osebo na območju Občine Ilirska Bistrica, ko delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki je iskala prvo zaposlitev. Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na območju Občine Ilirska Bistrica.

Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec – delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke tega razpisa in ki v času od 1. 1. 2008, najkasneje pa do 31. 12. 2008, realizira zaposlitev pripravnika ali brezposelne osebe, ki išče prvo zaposlitev, na območju Občine Ilirska Bistrica.

Nadomestitev dela plače se odobri za dobo enega leta od zaposlitve osebe, za katero je bila odobrena nadomestitev dela plače (oziroma za čas opravljanja pripravništva). Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka tega člena mora delodajalec odpreti novo zaposlitev. Nove zaposlitve nastale na podlagi zaposlitve pripravnikov oziroma zaposlitve oseb, ki še niso bile zaposlene, za katere se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo biti po prenehanju prejemanja nadomestitve dela plače ohranjene vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje pomoči.

Razpisni pogoji:
Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec – delodajalec.

Upravičenci lahko pridobijo sredstva za nadomestitev dela plače pripravniku le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, do maksimalnega obsega sredstev v skladu z zakonodajo. Sredstva se posameznim upravičencem lahko dodeli, če pomenijo vzpodbudo za realizacijo namena in cilja povečevanja možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma so za to nujno potrebna.

Način prijave:
Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za nadomestitev dela plače pripravnika in opremljenost vlog Vloge morajo na naslov prispeti:
do 30. 4. 2008, do 11. ure (za prvo odpiranje),
do 29. 8. 2008, do 11. ure (za drugo odpiranje),
do 10. 11. 2008, do 11. ure (za tretje odpiranje).

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo imeti oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Nadomestitev dela plače«.

Kontaktni naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Kontaktna oseba: Tanja Šajina, Tel: 05/714-13-61, E-mail: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, v sprejemni pisarni, pritličje levo, vsak delovni dan, do izteka prijave na razpis. Prav tako je razpisna dokumentacija na razpolago na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2411