100si

Vpisano: 28.5.2008 11:41:13

Obdavčitev dobave opreme in opravljenih storitev montaže v tujini z DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-43/2008, 24. 4. 2008

Slovenski davčni zavezanec na podlagi pogodbe po naročilu izdela, dobavi in montira kupcu iz druge države članice EU opremo (omare, pisalne mize, posteljne končnike, komode) in za montažo te opreme najame slovenskega podizvajalca. Zanima ga, ali mora slovenski podizvajalec od storitve montaže opreme v drugi državi članici EU obračunati DDV.

V zvezi z navedenim pojasnjujemo:

Dobava blaga z montažo je obdavčena v državi članici EU, v kateri je blago montirano. Prav tako je v državi, kjer se blago montira, obdavčena tudi sama storitev montaže blaga. Za te dobave na računu sicer ni treba navajati členov ZDDV-1, vendar je primerno, če se navede razlog, zakaj na računu ni izkazan DDV.

Obrazložitev:

Kraj dobave blaga, ki se odpošilja ali prevaža, je na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) v državi, kjer se blago nahaja, ko se prevoz ali pošiljanje začne. Vendar se za kraj dobave za blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, kupec ali tretja oseba, ki ga instalira ali montira dobavitelj ali druga oseba za njegov račun, s poskusnim zagonom ali brez njega, na podlagi določbe desetega odstavka istega člena ZDDV-1 šteje kraj, kjer je blago instalirano ali montirano.

Določba 20. člena ZDDV-1, ki ureja obdavčitev dobave blaga z montažo ali instaliranjem, je v celoti in natančno povzeta po določbi 36. člena Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11. 12. 2006, str. 1; v nadaljevanju: Direktiva Sveta 112).

Blago, ki ga slovenski davčni zavezanec (ali druga oseba) odpošlje ali odpelje iz Slovenije v drugo državo članico EU, kjer bo montirano, tako ni predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji, ampak v državi članici EU, kjer bo montirano.

Slovenski davčni zavezanec mora preveriti, kakšne so njegove obveznosti v zvezi z identifikacijo za namene DDV, obračunom in plačilom DDV v državi članici EU, kjer bo blago montirano. Te Informacije so dostopne na spletni strani Evropske komisije:


http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm

V skladu z določbo 78. člena ZDDV-1, ki je prenesena iz določbe 214. člena Direktive Sveta 112, ter določbo 131. člena člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07 in 21/08; v nadaljevanju: pravilnik) se mora namreč v Sloveniji identificirati za namene DDV in izpolnjevati vse druge obveznosti iz naslova DDV vsak davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, in opravi v Sloveniji dobavo blaga z montažo ali instaliranjem.

Montaža blaga je lahko opravljena kot storitev na premičninah (blagu) ali kot storitev na nepremičninah. Za storitev na premičnini (sestavljanje pohištva) velja, da je kraj opravljanja teh storitev v skladu s c) točko prvega odstavka 28. člena ZDDV-1 kraj, kjer so storitve dejansko opravljene.

Če pa se določeno blago (oprema, stroji, naprave) montira tako, da postane sestavni del nepremičnine, potem se kraj opravljanja storitev montaže blaga, ki pomeni storitev na nepremičnini, določa v skladu s 26. členom ZDDV-1. Kraj opravljanja storitev montaže in obdavčitev z DDV je na podlagi omenjene določbe ZDDV-1 v državi, kjer nepremičnina stoji.

Sama storitev montaže blaga (omare, pisalne mize, posteljne končnike, komode), ki jo za dobavitelja blaga v konkretnem primeru opravi drugi slovenski podizvajalec, je po vsebini opravljanje storitev na premičnini. Storitev montaže blaga (premičnega) tako velja za opravljeno v državi, kjer se montaža dejansko opravi. Od te storitve tako ni treba plačati slovenskega DDV.

Tudi podizvajalec, slovenski davčni zavezanec, ki v drugi državi opravi montažo blaga za davčnega zavezanca, dobavitelja blaga, mora preveriti, kakšne so njegove obveznosti v zvezi z identifikacijo za namene DDV, obračunom in plačilom DDV za opravljanje storitev montaže blaga v državi, kjer je blago montirano.

Podobno kot velja za dobavo blaga z montažo, tudi sama montaža (opravljanje storitev na premičninah ali nepremičninah) predstavlja obdavčljiv dogodek v državi, kjer se te storitve opravijo oziroma kjer nepremičnina stoji. Davčni zavezanec s sedežem zunaj Slovenije, ki opravi montažo v Sloveniji, mora na podlagi 78. člena ZDDV-1 in 131. člena pravilnika pridobiti identifikacijsko številko za namene DDV v Sloveniji in izpolnjevati vse druge obveznosti iz naslova DDV.

V skladu z določbo enajste točke 82. člena ZDDV-1 je treba na računu navajati le sklicevanje na določbo ZDDV-1 ali direktive, če je račun izdan za dobave, ki so oproščene plačila DDV ali so predmet obrnjene davčne obveznosti, ne pa tudi za dobave, opravljene izven Slovenije.

Kljub ugotovitvi iz prejšnjega odstavka, je primerno, če davčni zavezanec na računu za dobavo, ki ni predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji, to tudi navede.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2398