100si

Vpisano: 25.4.2008 17:34:46

Dohodek iz tujine in informativni izračun

Pojasnilo DURS, št. DT 4214-6/2008, 21. 4. 2008

Zavezanec navaja, da je rezident RS, upokojenec in lastnik nepremičnine v Italiji, ki jo oddaja v najem. Za leto 2005 in 2006 je vložil napovedi za dohodnino, kjer je vpisal prejeti dohodek iz naslova najemnine. Ker letos še ni prejel informativnega izračuna dohodnine za leto 2007 ga zanima, kako mora prijaviti dohodek iz naslova najemnine, ki ga prejema za oddajanje nepremičnine v Italiji. Ali počaka na informativni izračun oziroma kaj storiti, če ga ne bo dobil, ker prejema nizko pokojnino v RS. Poleg tega navaja, da se davek od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2007 v Italiji plača v času od 15. 6. do 30. 6. 2008. Glede na to ga zanima, kako se v tem primeru uveljavlja ustrezen znesek v tujini plačanega davka. V nadaljevanju pojasnjujemo:

V primeru, da bo zavezanec do 31. maja 2008 prejel informativni izračun dohodnine za leto 2007, bo moral podati ugovor zoper ta izračun, ker med dohodki ne bo vključen dohodek iz oddajanja premoženja v najem, dosežen v Italiji. V Sloveniji imamo od leta 2005 obdavčitev po svetovnem dohodku, kar pomeni, da je rezident in rezidentka zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije, kot to določa prvi odstavek 5. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08).

Dne 31. 3. 2008 je Davčna uprava Republike Slovenije zavezancem za dohodnino – rezidentom Slovenije začela s pošiljanjem informativnih izračunov dohodnine za leto 2007, ki se bodo pod določenimi pogoji šteli za odločbo o odmeri dohodnine. Informativni izračuni dohodnine so sestavljeni na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga davčna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatkov, ki so jih davčni upravi do 31. januarja 2008 posredovali izplačevalci dohodkov.

Prav tako so v informativni izračun dohodnine vključeni tudi podatki o dohodkih slovenskih rezidentov, prejetih iz tujine, s katerimi davčni organ razpolaga na podlagi vloženih medletnih napovedi za odmero akontacije dohodnine.

V kolikor davčni zavezanec dohodkov iz tujine ni napovedoval že med letom oziroma bo iz informativnega izračuna ugotovil, da je potrebno navedene podatke o tujih dohodkih ustrezno spremeniti ali dopolniti, bo dolžan vložiti ugovor zoper informativni izračun dohodnine v roku 15 dni od vročitve informativnega izračuna.

Če do 31. maja 2008 ne bo prejel informativnega izračuna, je dolžan najpozneje do 30. 6. 2008 sam vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2007.

Ne glede na to ali bo prejel informativni izračun ali pa bo moral napoved vložiti sam, bi moral za dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnine v Italiji v letu 2007, vložiti napoved najpozneje do 15. januarja 2008. V tem primeru dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplačuje oseba, ki ni plačnik davka, zato akontacijo dohodnine iz oddajanja premoženja v najem ugotovi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.

V skladu s 317. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS) akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ali dohodka iz prenosa premoženjske pravice izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja. Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti hkrati z obračunom dohodka iz oddajanja premoženja v najem ali dohodka iz prenosa premoženjske pravice. Če dohodek iz oddajanja premoženja v najem ali dohodek iz prenosa premoženjske pravice izplača oseba, ki ni plačnik davka, akontacijo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem ali dohodek iz prenosa premoženjske pravice ugotovi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.

V skladu s prvim odstavkom 318. člena ZDavP-2 napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ali dohodka iz prenosa premoženjske pravice mora davčni zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ali dohodka iz prenosa premoženjske pravice pri davčnem organu. Ne glede na prvi odstavek 118. člena vloži davčni zavezanec, ki prejema dohodek iz naslova oddajanja premičnega in nepremičnega premoženja v najem za več mesecev v letu, napoved v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem, vendar najpozneje do 15. januarja tekočega leta za preteklo leto.

Ker to ni opravil v zakonsko predpisanem roku, ima v skladu z ZDavP-2 možnost, da za ta dohodek vloži napoved hkrati z vložitvijo ugovora oziroma dohodninske napovedi. Pri tem se lahko sklicuje na institut samoprijave, ki mu omogoča, da za prekršek ne bo kaznovan z globo 200 EUR. V skladu s prvo točko prvega odstavka 394. člena ZDavP-2 se z globo 200 EUR kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi (61., 270., 288., 318., 323., 326. in 385. člen).

Po določbi 396. člena ZDavP-2 pa se ne glede na 1. točko 394. člena in 1. točko 395. člena tega zakona za prekršek ne kaznuje oseba, ki je plačala davek na podlagi samoprijave v skladu s 63. členom tega zakona.

Kot navaja, se davek iz oddajanja premoženja v najem v Italiji plača v času od 15. 6. do 30. 6. 2008 za dohodke dosežene v letu 2007. Ne glede na to, ustreznega dela tujega davka ne bo mogel uveljavljati v »Napovedi za odmero dohodnine od dohodka doseženega iz oddajanja premoženja v najem«. Navedeni davek bo lahko uveljavljal šele v ugovoru zoper informativni izračunu oziroma v napovedi za odmero dohodnine za leto 2007. K ugovoru oziroma k napovedi za odmero dohodnine bo potrebno priložiti ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo ter o tem da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan. Če do poteka roka za vložitev ugovora oziroma do poteka roka za vložitev napovedi še ne bo razpolagal z ustreznimi dokazili, to navede v ugovoru oziroma v napovedi. Na podlagi teh navedb ustrezna dokazila lahko predloži naknadno. Če dokazil ne bo predložil do roka za izdajo odločbe t.j. do 31. 10. 2008, bo davčni organ izdal začasno odločbo. Davčni organ začasno odločbo razveljavi in nadomesti z novo odločbo v 15 dneh po predložitvi dokazil. Zavezanec lahko navedena dokazila predloži v petih letih po preteku leta za katero je uveljavljal odbitek davka plačanega v tujini.

Uveljavljanje odbitka davka oziroma oprostitve na podlagi mednarodnih pogodb, se zavezancu v skladu s 273. členom oziroma s 274. členom ZDavP-2, prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če davčni zavezanec uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, ali oprostitev tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2298