100si

Vpisano: 16.7.2008 14:03:02

Priporočilo delodajalcem v zvezi z zaposlovanjem brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, zaradi odhoda zaposlene delavke na porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka, za katere bodo uveljavljali povračilo prispevkov delodajalca na podlagi 48a. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS 107/2006 z dne 17. 10. 2006; v nadaljevanju ZZZPB-1) v 3. alineji prvega odstavka 48a. določa, da Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) delodajalcu, ki zaposli brezposelno osebo, prijavljeno pri Zavodu, namesto delavca na porodniškem dopustu in na dopustu za nego in varstvo otroka, povrne prispevke delodajalca za celotno obdobje nadomeščanja delavca na porodniškem dopustu in na dopustu za nego in varstvo otroka, vendar ne več kot 15 mesecev.

Dosedanje izkušnje kažejo, da (nekateri) delodajalci sklepajo pogodbe o zaposlitvi z brezposelnimi osebami že pred dejanskim pričetkom porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka, kar v večini primerov utemeljujejo s potrebo po uvajanju nadomestnega delavca v delo. Takšna oblika zaposlovanja na samo obveznost Zavoda do povračila prispevkov v skladu z določbo 48a. člena ZZZPB-1 sicer ne vpliva. Delodajalec je namreč na podlagi drugega odstavka navedene zakonske določbe upravičen do povračila plačanih prispevkov za zaposlitev brezposelne osebe za celotno obdobje nadomeščanja osebe na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka, vendar največ 15 mesecev, v katerega pa se ne všteva obdobje zaposlitve brezposelne osebe pred pričetkom ter po zaključku porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka.

Vendar pa je sklepanje pogodb o zaposlitvi na opisan način sporno z vidika delovnopravne zakonodaje saj se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko zakonito sklepa le v primeru obstoja začasne potrebe po zaposlitvi in če je podan eden izmed razlogov, ki so našteti v prvem odstavku 52. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02, 103/07; v nadaljevanju ZDR). ZDR tako v 52. členu natančno določa razloge, zaradi katerih se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas in med drugimi navaja tudi razlog priprave na delo, usposabljanje ali izpopolnjevanje za delo. Potrebno je dodati tudi, da se v primeru, če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom (tudi iz napačnega razloga), na podlagi 54. člena ZDR šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Ustrezna rešitev v primerih, ko je delavka, ki odhaja na porodniški dopust, do nastopa slednjega ves čas prisotna na delovnem mestu (ne koristi preostalega letnega dopusta oziroma ne gre v bolniški stalež), je naslednja:

Delodajalec za čas uvajanja z brezposelno osebo sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas na podlagi 7. alineje prvega odstavka 52. člena ZDR (zaradi priprave oziroma usposabljanja za delo). Brezposelna oseba, ki se je zaposlila zaradi uvajanja v delo, se po izteku pogodbe ponovno prijavi na zavod (npr. za en dan, s čimer bo zadoščeno pogoju iz 3. alineje prvega odstavka 48a. člena ZZZPB-1, da gre za brezposelno osebo, prijavljeno na Zavodu), nato pa jo delodajalec z dnem pričetka porodniškega dopusta ponovno zaposli na podlagi pogodbe, sklenjene za določen čas po 2. alineji prvega odstavka 52. člena ZDR (zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca). S tem je podana podlaga za vložitev zahtevka za povračilo prispevkov delodajalca v roku 30 dni po izteku porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka.

Z vidika skladnosti z delovnopravno zakonodajo ter obstoječo sodno prakso sklepanje dveh pogodb po opisanem postopku ni potrebno v primerih, ko je delavka, ki odhaja na porodniški dopust, pred nastopom slednjega določen čas odsotna (koristi preostali redni dopust ali je v bolniškem staležu). V tem primeru lahko delodajalec z brezposelno osebo sklene le eno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer po 2. alineji prvega odstavka 52. člena ZDR (zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca), v trajanju od začetka bolniškega staleža (oziroma od začetka koriščenja preostalega letnega dopusta) do izteka porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka.

Na takšen način se bo delodajalec izognil kršenju delovnopravne zakonodaje in morebitni odgovornosti zanjo, hkrati pa dosegel cilj uvedbe brezposelne osebe v delo.

Ljubljana, dne 3. 4. 2008

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Direktorat za trg dela in zaposlovanje
Sektor za programe zaposlovanja
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2259