100si

Vpisano: 5.4.2008 18:37:26

Navodila za izpolnjevanje ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Obrazec UGOVOR zoper informativni izračun dohodnine

Če davčni zavezanec ugovarja zoper informativni izračun dohodnine, mora v roku za ugovor vložiti dopolnjen informativni izračun, ki se šteje za njegovo napoved za odmero dohodnine. Enako ravna zavezanec, če ugotovi, da je davčna obveznost prenizko ugotovljena.

Rok za ugovor je 15 dni od vročitve informativnega izračuna dohodnine. Informativni izračun dohodnine se vroča z navadno vročitvijo, zato se šteje, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odprave informativnega izračuna (datum odpreme je naveden na kuverti). V kolikor zavezanec v zakonskem roku vloži ugovor zoper informativni izračun, ni dolžan poravnati obveznosti po informativnem izračunu oziroma ne prejme vračila na podlagi informativnega izračuna.

Ugovor vložite tako, da na priloženem obrazcu, obkrožite številko pred ugovornim razlogom in v skladu s tem navodilom izpolnite ustrezne rubrike.

Pod točko 1 vpisujete le podatke od dohodkih, ki ste jih v letu 2007 prejeli od slovenskih izplačevalcev. Podatke o dohodkih, prejetih iz tujine, vpisujete pod točko 2 tega ugovora.

V primeru uveljavljanja dejanskih stroškov, morate ugovoru predložiti ustrezna dokazila.

1. spremembe ali dopolnitve podatkov o dohodkih

V primeru, ko ste prejeli dohodek, pa le ta v informativnem izračunu ni naveden, v tabelo dohodkov pod posamezno oznako vpišete dohodek, morebitne prispevke, stroške oziroma olajšave ter akontacijo dohodnine.

Pri virih 2210, 2220, 2230 in 2240 podatkov o normiranih stroških v ugovor ni potrebno vpisovati, saj bodo v odmernem postopku priznani avtomatično.

V primeru, da so pod posamezno oznako dohodki že vpisani, pa so ti nepravilni (prenizki oz. previsoki), podatke popravite tako, da v tabeli dohodkov v celoti izpolnite podatke pod posamezno oznako.

Primer - v informativnem izračunu dohodnine so pod oznako 1230 naslednji podatki :

Ker ste imeli v zvezi z navedenimi dohodki poleg normiranih stroškov v znesku 100,00 eurov, še dejanske stroške prevoza in nočitev v višini 220,00 eurov, podatke popravite tako, da pod oznako 1230

vpišete:

V primeru uveljavljanja dejanskih stroškov, morate ugovoru predložiti ustrezna dokazila.

V primeru, da vam dohodki pod posamezno oznako niso bili izplačani ali akontacija dohodnine oziroma prispevki niso bili plačani, podatke popravite tako, da namesto zneska, ki je bil upoštevan pri informativnem izračunu, vpišete ničle.

Primer – brisanje podatkov o posameznem dohodku

2. spremembe ali dopolnitve podatkov o dohodkih, prejetih iz tujine in uveljavljanja odbitka davka, plačanega v tujini ter uveljavljanja oprostitve na podlagi mednarodne pogodbe

V tabelo vpišete podatke o dohodkih, prejetih iz tujine, ki pri informativnem izračunu dohodnine niso bili upoštevani oziroma so bili upoštevani nepravilno. Pod oznako dohodka vpišete oznako za posamezno vrsto dohodka kot je razvidna iz tabele dohodkov pod točko1 ugovora. Če ste isto vrsto dohodka prejeli iz dveh ali več držav, morate za vsako državo izpolniti svojo vrstico.

Pod to točko uveljavljate tudi stroške v zvezi z delom v tujini pri dohodkih iz delovnega razmerja v tujini (oznaka 1101). To so stroški prehrane med delom in stroški prevoza na delo in z dela, ki se priznajo pod pogoji in do višine, ki je določena z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

V primeru uveljavljanja dejanskih stroškov, morate ugovoru predložiti ustrezna dokazila.

Odbitek tujega davka uveljavljate tako, da izpolnite podatke pod posamezno oznako dohodka tako, da vnesete podatke o dohodku, prejetem iz tujine, morebitnih prispevkih in stroških v zvezi z dohodkom iz tujine, podatek o tujem davku ter državo (oziroma mednarodno organizacijo), v kateri ste prejeli posamezno vrsto dohodka.

Oprostitev plačila davka za dohodke, za katere je z mednarodno pogodbo določena oprostitev, uveljavljate tako, da izpolnite podatke pod posamezno oznako dohodka in vnesete podatke o dohodku, prejetem iz tujine, morebitnih prispevkih in stroških v zvezi z dohodkom iz tujine, podatek o tujem davku ter državo (oziroma mednarodno organizacijo), v kateri ste prejeli posamezno vrsto dohodka.

Ugovoru je potrebno priložiti ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Republike Slovenije, zlasti o znesku davka, plačanega v tujini, o osnovi za plačilo davka ter o tem, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan.

Če davčni zavezanec rezident ne uveljavlja odbitka davka, plačanega v tujini ali oprostitve v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, mu davčni organ odmeri dohodnino ne da bi se upošteval odbitek davka, plačanega v tujini ali oprostitev.

Seznam veljavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja je objavljen na spletni strani davčne uprave: Seznam veljavnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Države, za katere je v letu 2007 veljavnih konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja kot metoda odprave dvojne obdavčitve v Sloveniji dogovorjena metoda oprostitve s pridržkom progresije, so: Ciper, Francija, Italija, Norveška, Švedska, Velika Britanija in Severna Irska.

Pregled dogovorjenih metod, ki se na podlagi v letu 2007 veljavnih konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja uporabljajo v Sloveniji za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, nadalje pregled davčnih stopenj od dividend, obresti in dohodkov iz premoženjskih pravic po veljavnih konvencijah ter pregled držav, za katere velja priznanje polnega odbitka dohodnine za dohodke od prihrankov (skladno s 141. členom ZDoh-2 in Direktivo Sveta EU 2003/48/ES) je objavljen na spletni strani davčne uprave: Izvajanje konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja.

3. spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih

Vpišete podatke o vzdrževanih družinskih članih, za katere vam pri informativnem izračunu posebna olajšava ni bila priznana oz. želite v zvezi s priznano olajšavo uveljavljati spremembe.

Razliko do celotne višine posebne olajšave za vzdrževane družinske člane uveljavljate le, kadar drug zavezanec, ki uveljavlja olajšavo za iste vzdrževane družinske člane, te olajšave zaradi prenizke osnove za dohodnino ne more v celoti izkoristiti. V prvo tabelo vpišete podatek o vzdrževanih družinskih članih, v spodnjo pa priimek in ime ter davčno številko zavezanca, ki olajšave za iste vzdrževane družinske člane ne more izkoristiti v celoti.

Rezidentu, za katerega je drug rezident uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana, se ne prizna zmanjšanje letne osnove v višini 2.800 eurov.

Rezidentu, za katerega je drug rezident uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana za del leta, se prizna zmanjšanje letne osnove v sorazmernem delu splošne olajšave, in to za čas, ko ni bil vzdrževani član.

Oznake sorodstvenega razmerja:

A1 – otrok do 18. leta starosti,

A2 – otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,

A3 – otrok po 26. letu starosti, če vpiše študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od

dneva vpisa dodiplomskega študija in največ za štiri leta od dneva vpisa podiplomskega študija,

A4 – otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri

službi za zaposlovanje,

A5 – otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za

pomoč in postrežbo v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

B - za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno

prizadetih oseb,

C - zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti,

D - starši oziroma posvojitelji zavezanca,

E - drug član kmetijskega gospodinjstva.

4. nepriznavanja davčnih olajšav

Navedete olajšavo oziroma olajšave (razen olajšave za vzdrževane družinske člane), ki vam pri informativnem izračunu, ni bila upoštevana.

Ugovoru je potrebno priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje olajšave.

5. napačnega izračuna dohodnine

Ta pritožbeni razlog obkrožite, če so bili v informativnem izračunu upoštevani pravilni podatki, vendar pa je po vašem mnenju napačen sam izračun dohodnine.

6. drugo

Vpišete katerikoli ugovorni razlog, ki ni zajet v prejšnjih točkah.

Povezave:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2231