100si

Vpisano: 7.3.2008 15:12:28

Davčna obravnava obresti iz naslova »Modrega varčevanja« dosežene na podlagi izvensodne poravnave

Pojasnilo DURS, št. 4210-39/2008, 5. 3. 2008

1. Ali so varčevalci dolžni plačati dohodnino od obresti na denarne depozite v primeru, ko so bile le-te izplačane na podlagi izvensodne poravnave v letu 2007, ker je banka izplačala premajhne obresti iz pogodbe »Modro varčevanje« sklenjene za obdobje od leta 1999 do leta 2004.

Ne, od teh obresti zavezanci (varčevalci) ne plačajo dohodnine. Obresti, ki so obračunane do 1. januarja 2005 se, po prvem odstavku 149. člena* Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08) ne obdavčijo (četudi bodo izplačane po 1. januarju 2005), obdavčene so samo obresti obračunane za obdobje po 1. 1. 2005.

2. Kakšne so davčne obveznosti varčevalcev, ki so varčevanje sklenili v letih 2000, 2001 in 2002, zaključili pa v letih 2005 in 2006, ko je bila dajatev nižja od predpisanega davka na obresti za davčno leto 2007, ko so prejeli obresti na podlagi izvensodne poravnave?

Zavezanec rezident, ki je v letu 2007 dosegel skupni znesek obresti na denarne depozite dosežene pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji, kamor se vštevajo tudi obravnavane obresti, in v drugih državah članicah EU, v višini, ki presega znesek 1.000 eurov, mora do 28. februarja 2008, vložiti »Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu ____«.

Po petem odstavku 15. člena ZDoh-2 se namreč šteje, da so obravnavane obresti, obračunane za obdobje po 1. januarja 2005 dalje, pridobljene oziroma dosežene v letu 2007, ko so bile prejete. Šteje se, da je dohodek prejet, ko je izplačan fizični osebi ali je kako drugače dan na razpolago fizični osebi.

Dohodnina se, po 2. členu ZDoh-2, ugotavlja po določbah zakona, ki velja na dan 1. januarja leta, za katero se dohodnina odmerja, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Ob tem pripominjamo, da se dohodnina od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, izračuna in plača na letni ravni. To pomeni, da mora davčni zavezanec rezident vložiti Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, če skupni znesek doseženih obresti presega znesek 1.000 EUR. Za navedene obresti namreč, po 133. členu ZDoh-2, velja oprostitev do 1.000 EUR, od razlike nad to vsoto pa se plača dohodnina po stopnji 15 % (od leta 2008 dalje po stopnji 20 %). Ne obdavčuje pa se obresti na denarne depozite obračunane do 1. januarja 2005 (prvi odstavek 149. člena ZDoh-2).

3. Kako poravnajo davek na obresti varčevalci, ki so se leta 2005 opredelili za razmejevanje obresti po letih pri dolgoročnih varčevanjih? Nekaj varčevalcev je namreč oddalo leta 2005 vlogo za razmejitev obresti pri dolgoročnih varčevanjih, poravnavo z banko pa so sklenili za celotno varčevalno obdobje.

Ne, glede na to, da je bilo banki predloženo obvestilo, glede vštevanja obračunanih obresti v davčno osnovo, za pogodbe sklenjene pred 1. januarjem 2005, se šteje, da so bile obresti iz naslova izvensodne poravnave, obračunane od 1. januarja 2005 dalje, dosežene v letu 2007. To pomeni, da mora zavezanec rezident, ki je v letu 2007 poleg teh obresti dosegel še obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji in v drugih državah članicah EU, in skupaj presegajo znesek 1.000 eurov, do 28. februarja 2008 vložiti »Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu ____«.

Obvestila, o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu** ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah, banka v letih 2005 in 2006 očitno ni upoštevala oziroma jih ni upoštevala v delu, ki se nanaša na premalo izplačane obresti. Zato je tudi znesek teh obresti potrebno napovedati do 28. 2. 2008, seveda če skupaj z ostalimi obrestmi na denarne depozite***, ki so jih dosegli v letu 2007, presegajo znesek 1.000 eurov.

* Ne glede na 81. člen tega zakona, se obresti, razen obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam, obračunane do 1. januarja 2005, ne obdavčujejo.

** V letu 2005, ko je bilo dano navedeno obvestilo, je to urejal 74. člen takrat veljavnega Zakona o dohodnini.

*** Denarne depozite dosežene pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji in v državah članicah EU.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2177