100si

Vpisano: 25.3.2013 10:21:38

Mateja Premerl, univ.dipl.soc.

Razvoj kadrov in štipendiranje v Republiki Sloveniji

Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07) je bil sprejet z namenom spodbujanja izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev, spodbujanju kadrovskega štipendiranja in spodbujanju sistema delovanja enotnih regijskih štipendijskih shem. Zakon ureja štipendije in spodbude za izobraževanje, pogoje za pridobitev štipendije, višino štipendije, postopke v zvezi s štipendijami in spodbudami za izobraževanje, vire financiranja, vodenje evidenc in nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Sistem kadrovskih štipendij, ki se je do leta 2007 izvajal v okviru Zavoda RS za zaposlovanje, je z uveljavitvijo Zakona o štipendiranju prešel na JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE. Sklad je konec leta 2006 ustanovila Vlada Republike Slovenije. Njegova ustanovitev je bila utemeljena s potrebo po doseganju večje učinkovitosti in transparentnosti delovanja na področju razvoja kadrov in štipendiranja v Sloveniji. Pod svoje okrilje je sprejel vrsto programov, ki so jih doslej razpršeno izvajali različni organi javne uprave, razvija in vzpostavlja pa tudi vrsto novih programov za razvoj kadrov.

Pri izvajanju kadrovskih štipendij v okviru enotnih regionalnih štipendijskih shem sklad sodeluje z nosilci regionalnega razvoja v lokalnih regijah - regionalnimi razvojnimi agencijami oz. njihovimi predstavniki. Namen je vzpostavitev trajnega regionalnega sistema štipendiranja mladih za razvojno perspektivne in za deficitarne poklice v regijah. Sklad bo zagotovil 50 % sredstev podeljenih štipendij in zagotovil sistematičen pristop k odpravljanju neskladja na trgu delovne sile, pripravi dolgoročnega kadrovskega načrtovanja pri delodajalcih in dvigu izobrazbene strukture v regiji.

Za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij dijakom in študentom za šolsko/študijsko leto 2007/2008 je na spletni strani objavljen javni razpis, namenjen nosilcem regijskih štipendijskih shem, ki kadrovske štipendije dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem. Rok prijave traja do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. marca 2008.

Delodajalci, ki so vključeni v enotno regijsko štipendijsko shemo, so dolžni nosilcu regijske štipendijske sheme ali samoupravni lokalni skupnosti posredovati podatke o vrsti in področju izobraževanja oz. o izobraževalnem programu, za katerega se razpisujejo štipendije, in o številu razpisanih štipendij ter druge podatke, ki jih določi nosilec ali samoupravna lokalna skupnost.

V januarju 2008 je bil za študijsko leto 2008/2009 že objavljen prvi poziv delodajalcem za prijavo potreb (napovedi!!) po sofinanciranju neposrednih kadrovskih štipendij. Rok za prijavo potreb se je iztekel 15.2.2008. Na podlagi zbranih potreb bo predvidoma aprila 2008 objavljen javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij. Na ta razpis bodo morali delodajalci oddati prijavo, ki bo že vsebovala podatke o štipendistih. Takrat se bo tudi odločilo o pravici do sofinanciranja kadrovske štipendije. Delodajalci, ki so zamudili rok prijave potreb na javni poziv, imajo možnost prijave na javni poziv za sodelovanje v regijskih štipendijskih shemah.

Delodajalci, ki se prijavijo na javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, so dolžni skladu posredovati podatke o vrsti in področju izobraževanja oz. o izobraževalnem programu, za katerega se razpisujejo štipendije, in o številu razpisanih štipendij ter druge podatke, ki jih določi sklad.

Minimalna kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije, določene v 14. členu Zakona o štipendiranju.

Pravna podlaga za izvajanje vseh pravic in obveznosti iz kadrovske štipendije je pogodba o štipendiranju, osnova za sklenitev pogodbe o štipendiranju za nove štipendiste pa je potreba delodajalca, za katero delodajalec prijavi ustreznega kandidata.

Na spletnih straneh sklada so objavljene informacije o javnih razpisih za razvoj kadrov in štipendije v okviru njihovih programov:

 • štipendije za raziskovalno in pedagoško sodelovanje v RS s tujimi državljani (rok prijave do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.8.2008)
 • štipendije za raziskovalno in pedagoško sodelovanje v RS s slovenci iz tujine (rok prijave do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.8.2008)
 • ….

Poleg tega so na razpolago informacije o drugih objavljenih štipendijah in virih financiranja ter druge zanimive povezave, kjer so predstavljene različne možnosti za pridobitev štipendij ali denarnih pomoči za študij ali raziskovanje v tujini:

 • Štipendije za študij v Veliki Britaniji – rok prijave 1.5.2008
 • Štipendije za zgodovinarje – 1.3.2008
 • Štipendije za novinarje – 12.5.2008
 • Štipendije za ženske – 14.3.2008
 • Štipendije za glasbenike
 • Štipendije EU Window za študijsko leto 2008/2009 – 30.3.2008
 • Štipendije Republike Indonezije 2008/2009 – 31.3.2008
 • Research Program on Advanced Materials
 • Tehnični študiji v ZDA

Izobraževanje v tujini poteka v dveh sklopih, kot formalno izobraževanje na visokošolski ravni, kjer udeleženci ob zaključku prejmejo javno veljavno spričevalo ali šolsko listino, in kot neformalno izobraževanje, namenjeno strokovnemu izpolnjevanju ali pridobivanju delovnih izkušenj. Slednje poteka v obliki poletnih šol, jezikovnih tečajev, strokovnih usposabljanj, kjer udeleženci prejmejo potrdilo o pridobljenih znanjih.

Sklad omogoča tudi možnost kreditiranja dodiplomskega ali podiplomskega študija v tujini, za financiranje šolnine in življenjskih stroškov. Rok za prijavo je do 31.1.2009 oz. do dodelitve kreditov v vrednosti 1.250.000,00 €. Na spletnih straneh sklada je na voljo vsa potrebna razpisna dokumentacija.

Obrazci – prijavnice na aktualne razpise:

- 43. javni razpis za - za posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2007/2008 – rok prijave 15.3.2008

http://www.sklad-kadri.si/datoteke/Razpisi/43-javni-razpis/43-prijavnica.doc

- 42. javni razpis - Štipendija za podiplomski študij na European University Institute za študijsko leto 2008/2009 – rok prijave 30.5.2008

http://www.sklad-kadri.si/datoteke/Razpisi/42-javni-razpis/42-prijavnica.pdf

- 39. javni razpis - razpis štipendij za raziskovalno in pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji s slovenci iz tujine – rok prijave 31.8.2008

http://www.sklad-kadri.si/datoteke/Razpisi/39-javni-razpis/39-prijavnica.doc

- 38. javni razpis - razpis štipendij za raziskovalno in pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji z raziskovalci, ki so tuji državljani - rok prijave 31.8.2008

http://www.sklad-kadri.si/datoteke/Razpisi/38-javni-razpis/38-prijavnica.doc


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2160