100si

Vpisano: 14.11.2008 11:34:05

Navodila za delo s programom za obračun plače

Navodila za delo s programom za obračun plače

Prikaz obračuna plač s primerom za mesec december 2007, izplačilo v januarju 2008 za delo s polnim delovnim časom (100 % plača)

OPOZORILO: Decimalna števila vnašamo s piko in ne z vejico

Za izračun plače je potrebno vnesti vsaj bruto oz. Neto plačo

1) PARAMETRI OBRAČUNA PLAČ

OSNOVNI POJMI:

Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače in drugih vrst plačil, če tako določajo kolektivne pogodbe. Plača je sestavljena iz:

- osnovne plače, ki se določa glede na zahtevnost dela,

- dela plače za delovno uspešnost, ki se določa glede na gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela,

- dodatkov, kamor sodijo dodatki za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve ter dodatki, ki so glede na zahtevnost posameznega dela določeni s KP. Dodatki se izračunajo iz osnovne plače delavca za polni delovni čas, višina dodatkov je določena s KP na ravni dejavnosti, upoštevajo pa se le za čas, ko je delavec delal v določenih pogojih,

- dodatek za delovno dobo, katerega višina se določi v KP na ravni dejavnosti. Pri tem velja opozoriti na določbo 238.čl. ZDR, ki določa, da delavci, ki imajo ob uveljavitvi ZDR (1.1.2003) dodatek za delovno dobo najmanj v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto delovne dobe, ohranijo ta dodatek ne glede na višino dodatka, ki ga določa KP na ravni dejavnosti, razen, če je s to pogodbo ali s pogodbo o zaposlitvi določen višji dodatek.

Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če tako določa KP ali pogodba o zaposlitvi.

Primer izračuna:

Osnovna plača delavca za polni delovni čas znaša 800 EUR bruto. Delavec ima na dan obračuna plače (31.12.2007) dopolnjenih 5 let delovne dobe (5 let, 3 mesece, 2 dni), zato prejme še dodatek za delovno dobo (0,5 % osnovne plače na dopolnjeno leto oz. 2,5 %) v višini 20 EUR. Ker je presegel pričakovane rezultate dobi tudi stimulacijo v višini 5 % osnovne plače oz. 40 EUR.

Skupna bruto plača delavca = 800 EUR (osnovna plača) + 20 EUR (dodatek za delovno dobo) + 40 EUR (uspešnost) = 860 EUR.

a.) Pri vnosu bruto plače lahko vnesemo celotni bruto znesek – 860 EUR (vnos 860). V tem primeru nam ni potrebno izpolniti druge vrstice (dodatek na delovno dobo), ker je znesek že vključen v bruto plačo.

Dodatek na delovno dobo:

b.) Pri vnosu bruto plače lahko vnesemo bruto znesek brez dodatka za delovno dobo, vendar bo program upošteval izračun delovne dobe od skupnega bruto zneska, ki v našem primeru vključuje tudi uspešnost in bo zato dodatek na delovno dobo izračunan v višjem znesku kot je pravilno. Če ne bi imeli uspešnosti bi torej vnesli bruto znesek 800 EUR (vnos 800) in dodatek na delovno dobo (vnos 2,5):

800 EUR

Dodatek na delovno dobo:

c.) Če nimamo podatka o bruto plači lahko vnesemo tudi podatek o neto plači (npr. 500 EUR; vnos 500). Bruto znesek spremenimo v neto s klikom na puščico. V tem primeru ne smemo vnašati dodatka za delovno dobo.

d.) Bonitete vnašamo ne glede za to ali se odločimo za vnos bruto ali neto zneska (če delavec nima bonitet, ne vnesemo ničesar). Vnašamo jih v EUR. Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo in vključuje zlasti:

- uporabo osebnega vozila za privatne namene,

- nastanitev,

- posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne,

- popust pri prodaji blaga in storitev, ipd.

Predpostavimo, da je boniteta za uporabo službenega vozila 85 EUR (vnos 85).

Bonitete:

e.) Število otrok je povezano z olajšavo pri izračunu akontacije dohodnine, pri čemer so olajšave za leto 2008 sledeče:

- za prvega otroka in za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.183,76 € na leto oziroma 181,98 € na mesec; za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka, 7.912,70 € na leto oziroma 659,39 € na mesec,

- za drugega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za 190,26 € na leto oziroma za 15,86 € na mesec,

- za tretjega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za 1.775,76 € na leto oziroma za 147,98 € na mesec,

- za četrtega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za 3.361,26 € na leto oziroma za 280,11 € na mesec,

- za petega vzdrževanega otroka se olajšava poveča za 4.946,76 € na leto oziroma za 412,23 € na mesec,

- za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke se olajšava poveča za 1.585,50 € na leto oziroma za 132,13 € na mesec glede na višino olajšave za prejšnjega vzdrževanega otroka.

Predpostavimo, da ima delavec 1 otroka (vnesemo 1), ki ga uveljavlja kot posebno olajšavo za vzdrževanega člana, otrok s posebnimi potrebami nima (ne vnašamo). Vnosa ni, če delavec nima otrok oz. jih ne uveljavlja kot olajšavo.

Število otrok:

Število otrok s posebnimi potrebami:

f.) Davčne olajšave (brez splošne davčne davčne olajšave in davčne olajšave za otroke) se nanaša npr. na druge vzdrževane družinske člane (zakonec). Če olajšav ni, ne vnašamo ničesar.

Predpostavimo, da delavec vzdržuje ženo, za katero izkoristi mesečno davčno olajšavo v višini 181,98 EUR (vnos 181.98).

Davčne olajšave (brez splošne davčne olajšave in davčne olajšave za otroke):

g.) Materialni stroški se nanašajo na povračila stroškov, ki so povezani z delom in se ne vštevajo v davčno osnovo oz. so izplačani v skladu z Uredbo vlade. Če delavec nima materialnih stroškov ne vnesemo ničesar.

December 2007 je imel 21 delovnih dni, od tega sta bila 2 dneva praznika, kar pomeni, da je bil delavec prisoten 19 dni. Če ima delavec 5,50 EUR na dan prisotnosti za prehrano in 5 EUR za prevoz, je potrebno vnesti 199,50 EUR (104,50 EUR za prehrano in 95 EUR za prevoz).

Materialni stroki, povračila (prevoz, prehrana):

h.) Mesec obračuna je mesec za katerega se obračun pripravlja in ne mesec izplačila dohodka.

Izberemo december 2007.

Mesec obračuna:

2) IZRAČUN

Ko smo vnesli zahtevane podatke, s klikom potrdimo »izračun«.

3) PONOVNI IZRAČUN

Če smo pri izračunu ugotovili napako, ponovimo izračun tako, da s klikom potrdimo »postavi na 0« in ponovno vnesemo podatke.

4) IZPIS PODATKOV

Z desnim klikom potrdimo »izpiši«.

5) KAKO IZGLEDA NAŠ OBRAČUN

PARAMETRI OBRAČUNA PLAČ

(osnovna plača + uspešnost + delovna doba)

Dodatek na delovno dobo:

Bonitete:

Število otrok:

Število otrok s posebnimi potrebami:

Davčne olajšave (brez splošne davčne olajšave in davčne olajšave za otroke):

Materialni stroki, povračila (prevoz, prehrana):

Mesec obračuna:

I. OSNOVNI PODATKI

Splošna davčna olajšava:

246,63 EUR

Olajšave - ostalo:

Bruto osnova za obračun prispevkov:

945 EUR

II. PRISPEVKI OD BRUTO PLAČ DELAVCEV

Prispevki se izračunavajo od BRUTO PLAČE, ki VKLJUČUJE:

BRUTO ZNESEK in BONITETE in znaša 945 EUR.

1. Prispevki za socialno varnost skupaj (22,10 %):

1.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,50 %):

1.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36 %):

1.3. Prispevek za zaposlovanje (0,14 %):

1.4. Prispevek za starševsko varstvo (0,10 %):

2. AKONTACIJA DOHODNINE:

20,09 EUR

2.1. Osnova:

Osnova = Bruto plača-olajšave

125,57 EUR

2.2 RAZRED V LESTVICI OBRAČUNSKIH STOPENJ

Razred

Odstotek

Znesek

Osnova NAD

Osnova DO

3. Neto plača:

631,06 EUR

4. Materialni stroški:

IZPLAČILO

830,56 EUR

Bruto osnovna plača:

III. PRISPEVKI NA BRUTO PLAČO

5. Prispevki za socialno varnost skupaj (16,10 %):

5.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 %):

5.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,56 %):

5.3. Prispevek za zaposlovanje (0,06%):

5.4. Prispevek za poškodbe pri delu (0,53 %):

5.5. Prispevek za starševsko varstvo (0,10 %):

6. Davek na izplačane plače:

9,46 EUR

6.1 RAZRED DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

Razred

Osnova NAD

Osnova DO

Odstotek

1,1 %

SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA

1.221,11 EUR
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2036