100si

Vpisano: 3.1.2008 21:01:57

Pridobitev blaga brez plačila iz druge države članice

Pojasnilo MF, št. 423-24/2007, 23. 11. 2007

V zvezi z vprašanji obdavčitve brezplačnih dobav blaga davčnim zavezancem v druge države članice in brezplačnih pridobitev blaga iz druge države članice je Ministrstvo za finance podalo naslednje pojasnilo:

V skladu s prvim odstavkom 9. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljevanju: ZDDV-1) se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, šteje tudi prenos blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, ki ga opravi davčni zavezanec v drugo državo članico. Šteje se, da je bil opravljen prenos blaga v drugo državo članico v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZDDV-1, če davčni zavezanec ali druga oseba za njegov račun, odpošlje ali odpelje blago v drugo državo članico za namene svojega podjetja, razen za namene transakcij, ki so po tem odstavku izvzete.

Plačila DDV so v skladu s 4. točko 46. člena ZDDV-1 oproščene dobave blaga v obliki prenosa blaga v smislu 9. člena ZDDV-1 v drugo državo članico, za katere bi se priznavale oprostitve v skladu s 1. do 3. točko tega člena, če bi bile opravljene za račun drugega davčnega zavezanca.

Skladno s četrtim odstavkom 36. člena ZDDV-1 pri dobavah blaga v obliki prenosa blaga v drugo državo članico, davčno osnovo predstavlja nabavna cena blaga ali podobnega blaga oziroma lastna cena blaga, določena v trenutku dobave.

Po 12. členu ZDDV-1 se za pridobitev blaga znotraj Skupnosti, opravljeno za plačilo, šteje tudi uporaba blaga, ki ga davčni zavezanec za namene svojega podjetja ali druga oseba za njegov račun odpošlje ali odpelje v Slovenijo iz druge države članice, na ozemlju katere je bilo blago izdelano, črpano, predelano, kupljeno, pridobljeno, ali komor ga je davčni zavezanec uvozil v okviru opravljanja dejavnosti.

Na podlagi navedenih pravnih podlag Ministrstvo za finance meni:

a) Davčni zavezanec iz Slovenije brezplačno dobavi blago drugemu davčnemu zavezancu v drugo državo članico

Blago, ki ga davčni zavezanec prenese iz svojega podjetja v drugo državo članico se skladno z 9. členom ZDDV-1 šteje za dobavo blago, opravljeno za plačilo. Prenos blaga v drugo državo članico skladno z definicijo iz drugega pododstavka prvega odstavka 17. člena Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1) pomeni vsako pošiljanje ali prevoz premičnine, ki ga opravi davčni zavezanec ali druga oseba za njegov račun, v kraj izven ozemlja države članice, v kateri se blago nahaja, vendar v Skupnosti, za potrebe svojega podjetja.

Navedene določbe se lahko uporabijo le v primeru, ko davčni zavezanec prenos blaga v drugo državo članico opravi za potrebe svojega podjetja, ne pa tudi v primeru, ko blago prenese v drugo državo članico drugemu davčnemu zavezancu. Navedeno torej pomeni, da je davčni zavezanec sam sebi opravil prenos blaga v drugo državo članico, ki se šteje za t.im. »fiktivno« dobavo blaga, ki je oproščena plačila DDV v skladu s 4. točko 46. člena ZDDV-1, kar nadalje pomeni, da se mora ta davčni zavezanec v drugi državi članici identificirati za namene DDV, saj bo v tej državi članici opravil t.im. »fiktivno« pridobitev blaga od katere je dolžan obračunati DDV v tej državi članici. Nadaljnja dobava tega blaga drugemu davčnemu zavezancu bo predmet obdavčitve v tej državi članici. Če bo dobava opravljena brezplačno, bo davčni zavezanec v tej državi članici uporabil predpise te države članice v zvezi z uporabo blaga za neposlovne namene.

b) Davčni zavezanec prejme brezplačno blago iz druge države članice

Določba 12. člena ZDDV-1 pomeni, da je davčni zavezanec, ki ima sicer sedež podjetja v drugi državi članici, v Sloveniji opravil t.im. »fiktivno« pridobitev blaga za potrebe svojega podjetja, pri čemer je v drugi državi članici opravil t.im. »fiktivno« dobavo blaga, ki je bila oproščena plačila DDV v tej državi članici. Za te namene se mora tak davčni zavezanec identificirati za namene DDV v Sloveniji in obračunati DDV od davčne osnove v skladu s četrtim odstavkom 36. člena ZDDV. Pravica od odbitka DDV bo odvisna od nadaljnje rabe tega blaga.

Nadaljnja dobava tega blaga slovenskemu davčnemu zavezancu brezplačno bo obdavčena v skladu s prvim odstavkom 7. člena ZDDV-1, ki določa, da se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, šteje tudi brezplačna odtujitev tega blaga, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2029