100si

Vpisano: 24.12.2007 13:42:46

Davčna obravnava plačil za udeležbo na mednarodnih posvetih zdravstvenemu osebju, ki jih plačajo farmacevtske družbe in društva

Pojasnilo DURS, št. 061-102/2006, 1. 10. 2007

V postopkih davčnih inšpekcijskih postopkov se ugotavlja, da farmacevtske družbe in društva plačujejo zdravstvenemu osebju (rezidentom in nerezidentom), ki pri njih niso v delovnem razmerju, povračila stroškov za udeležbe na kongresih, simpozijih in posvetih v tujini in doma.

Zakon o dohodnini določa, da so v primeru, ko tuja ali naša fizična oseba, ki je poslana ali povabljena na mednarodni posvet, in v zvezi s tem prejme le izplačilo, namenjeno pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice (pod pogoji in do višine, ki so določeni za povračilo stroškov v predpisu vlade), ti dohodki oproščeni plačila dohodnine od drugih dohodkov po 5. točki 107. člena ZDoh-2.

Davčna uprava Republike Slovenije v inšpekcijskih postopkih ugotavlja, da farmacevtske družbe plačujejo zdravstvenemu osebju stroške v zvezi s kongresi, simpoziji in posveti, pri tem pa poleg stroškov prevoza, nočitev in dnevnic plačujejo še kotizacije, stroške organizacije, zavarovanja... Plačila so opravljena različno – ali so v celotnem znesku nakazana turističnim agencijam ali organizatorjem, ali pa so stroški prevoza, nočitve in dnevnice nakazani turističnim agencijam ali organizatorjem, drugi stroški, kakor so stroški kotizacij, organizacije, zavarovanja... pa so nakazani društvom kot donacije.

Davčna uprava Republike Slovenije ugotavlja, da morajo farmacevtske družbe, kadar za fizično osebo (rezidenta ali nerezidenta) poleg stroškov prevoza, nočitve in dnevnice za mednarodni posvet izplačajo še kak drug dohodek (npr. kotizacijo, zavarovanje, stroške organizacije...) – neposredno organizatorju ali posredno kot donatorska sredstva društvu – od vseh izplačanih dohodkov obračunati in plačati akontacijo dohodnine.

Zakon o davčnem postopku namreč določa, da pri ugotavljanju dejstev velja, da navidezni pravni posli ne vplivajo na obdavčenje. V tretjem odstavku 74. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) je določeno, če navidezni pravni posel prikriva drug pravni posel, je za obdavčenje odločilen prikrit pravni posel. Prav tako je določeno, da se z izogibanjem ali zlorabo drugih predpisov ni mogoče izogniti uporabi predpisov o obdavčenju. Če se ugotovi takšno izogibanje ali zloraba, se šteje, da je nastala davčna obveznost, kakršna bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) dogodkov, kar je določeno v četrtem odstavku 74. člena ZDavP-2.

Če farmacevtske družbe fizični osebi za mednarodni posvet izplačajo poleg povračila stroškov še kak drug dohodek (npr. kotizacijo, zavarovanje…) in je to plačilo posledica pogodbenega razmerja, se bruto prejemek (plačilo vseh stroškov + kotizacija + ...) te osebe šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (prvi odstavek 38. člena ZDoh-2). Če plačilo navedenih stroškov ni posledica pogodbenega razmerja, predstavljajo ti dohodki za fizične osebe druge dohodke – 11. točka tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2. Dohodki imajo na podlagi 10. člena ZDoh-2 vir v Sloveniji.

Zakon o dohodnini namreč določa oprostitev le za prejemke, namenjene pokritju stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar gre za izplačilo fizični osebi, ki se udeleži mednarodnega posveta in v zvezi s tem prejme le navedene prejemke do višine uredbe. Če se pri mednarodnih posvetih pokrijejo še drugi stroški (npr. kotizacija), kar je pri simpozijih in kongresih praviloma običajno, v 5. točki 107. člena ZDoh-2 našteti prejemki niso več oproščeni plačila dohodnine.

Davčna osnova (četrti odstavek 41. člena ZDoh-2) za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je vsak posamezni dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 odstotkov. Poleg normiranih stroškov je mogoče uveljavljati tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, in sicer se priznajo na podlagi dokazil pod pogoji in do višine, ki je določena z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) – mišljeni so tisti dejanski stroški, ki jih fizična oseba krije sama in jih uveljavlja na podlagi dokazil.

Če gre v opisanih primerih za druge dohodke, je davčna osnova na podlagi prvega odstavka 108. člena ZDoh-2 doseženi dohodek.

Dohodki, prejeti v naravi, se obrutijo po določilih ZDoh-2 ob izpolnjenih pogojih, določenih v devetem odstavku 16. člena ZDoh-2, in sicer se dohodek, prejet v naravi, poveča s koeficientom davčnega odtegljaja v primeru, ko je tak odtegljaj obvezen in ni drugega dohodka zavezanca pri izplačevalcu dohodka, prejetega v denarju, ki bi zadostoval za plačilo davčnega odtegljaja od dohodka v naravi.

Davčna uprava Republike Slovenije ugotavlja vsebinsko enake nepravilnosti tudi pri pregledu društev, ki za fizične osebe (člane ali nečlane društev – rezidente ali nerezidente) poleg stroškov prevoza, nočitev in dnevnic za udeležbe na mednarodnih posvetih pokrivajo še druge stroške (npr. kotizacijo, zavarovanje, stroške organizacije...). Pravilna obdavčitev je enaka, kakor je opisana pri farmacevtskih družbah, odvisno od tega, ali so plačila posledica pogodbenega razmerja ali plačila pomenijo druge dohodke – društvo kot izplačevalec, če poleg stroškov prevoza, nočitev in dnevnic (do višine uredbe) plača še druge stroške, mora od vseh izplačanih dohodkov obračunati in plačati akontacijo dohodnine, dohodki imajo na podlagi 10. člena ZDoh-2 vir v Sloveniji.

Na podlagi 2. točke 107. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plačuje od prejemkov, namenjenih pokritju dokumentiranih stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki prostovoljno ali na podlagi vabila ali poziva sodeluje v dejavnostih društev in njihovi zvez (za sodelovanje se šteje tudi delovanje v organih društev in njihovih zvez), zaradi uresničevanja ciljev ali namenov, zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne dejavnosti teh društev, in v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračilo stroškov v predpisu vlade iz 44. člena ZDoh-2.

Davčna uprava Republike Slovenija obvešča zavezance za davek, da bo pri navedenih subjektih poostrila davčni inšpekcijski nadzor za obdobja od 1. 1. 2005 dalje. Davčne zavezance opozarjamo, da lahko davčnemu organu v primeru, če navedenih dohodkov niso ustrezno davčno obravnavali, predložijo davčne obračune ali popravljene davčne obračune na podlagi samoprijave v skladu z določbami 55. člena ZDavP-2. Zavezanca za davek, ki je plačal davek na podlagi samoprijave v skladu s 55. členom ZDavP-2, se ne kaznuje za prekršek. Samoprijava je možna do vročitve sklepa o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2007