100si

Vpisano: 6.12.2007 16:30:26

Z novelo zakona o zaposlovanju in delu tujcev do poenostavitve postopkov

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da bo  3.  decembra 2007 pričel izvajati novelo Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, ki je bila 24. avgusta 2007 objavljena v Ur. l. RS, št. 76/2007. Sprememba zakonodaje pomeni vrsto poenostavitev in poenotenje postopkov, ki so delodajalcem prijaznejši, saj združuje predpise s področja zaposlovanja in dela tujcev v en pravilnik (prej štirje), poleg tega prinaša tudi korenito zmanjšanje števila potrebnih obrazcev za pridobitev delovnega dovoljenja in za prijavo dela tujca iz prejšnjih 34 na zdajšnjih 5. Obrazci bodo na voljo na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje: www.ess.gov.si - rubrika Zaposlovanje in delo tujcev. Po novem bodo v veljavi naslednji obrazci:

 • vloga za izdajo osebnega delovnega dovoljenja
 • vloga za izdajo dovoljenja za zaposlitev
 • vloga za izdajo dovoljenja za delo
 • prijava dela tujcev
 • prijava izvajanja storitev državljanov evropske unije, evropskega gospodarskega prostora in švicarske konfederacije in njihovih družinskih članov

Druge novosti, pomembne za delodajalce so:

 • prenos evropskih direktiv, ki se nanašajo na pravico do prostega gibanja in življenja na ozemlju držav članic in  hkrati  natančneje določena  pristojnost Vlade RS, da lahko uveljavlja ukrepe glede prostega gibanja delavcev;
 • s ciljem pridobivanja raziskovalcev in študentov se preko več novih določb le-tem omogoča enostavnejši vstop na slovenski trg dela;
 • na novo je določena možnost, da se tujcem z osebnim delovnim dovoljenjem z veljavnostjo 3 let ali za nedoločen čas, omogoča zaposlovanje v agencijah za posredovanje dela drugemu uporabniku.

Za osebno delovno dovoljenje za samozaposlitev so se zakonski pogoji zaostrili:

 • dokazilo o lastnih finančnih sredstvih v višini 10.000 EUR;
 • dokazilo o lastništvu poslovnega prostora oz. ustrezna najemna pogodba v primeru, ko se določena dejavnost lahko opravlja le v poslovnem prostoru ali dokazilo o lastništvu prostora (objekta) ali ustrezno najemno pogodbo za prostor (objekt), kjer je sedež, v primeru ko poslovni prostor ni pogoj:
 • po izteku veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja za samozaposlitev za čas enega leta, ne bo več sledila obnova postopka ampak podaljšanje, pri katerem bo Zavod le preveril, če je tujec vpisan v Poslovni oz. Sodni register in izdal odločbo;
 • po novem bo tujec po dveh letih (namesto treh) lahko pridobil osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let.

Osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let
Ob že znanih kategorijah tujcev, ki so že do sedaj pridobili osebno delovno dovoljenje za tri leta novela Zakona razširja pravico na sledeče kategorije:

 • tujec z najmanj poklicno izobrazbo, ki je bil   dve leti neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu; 
 • tujec, ki je v Sloveniji pridobil visokošolsko izobrazbo in
 • tujec, ki je po zaključku raziskovalnega dela v roku enega leta našel delodajalca in njegovi ožji družinski člani.

S tem se bo bistveno zmanjšalo število postopkov na ZRSZ in tujci z visokošolsko izobrazbo se bodo lažje odločali za zaposlitev v Sloveniji.

Dovoljenje za zaposlitev

 • Z novelo zakona je na novo določen rok 8 dni (sedaj 30 dni), v katerem mora Zavod delodajalca na podlagi prijave prostega delovnega mesta delodajalca obvestiti, ali so v evidenci ustrezne brezposelne osebe ali ne.
 • Namesto pozitivnega poslovanja v preteklem letu in prepovedi novega zaposlovanja za novoustanovljena podjetja bo moral delodajalec izkazati 6-mesečno poslovanje v višini, ki zagotavlja izplačilo minimalnih plač za najmanj dva delavca in poravnane davke in prispevke iz naslova zaposlitve in dela v času vložitve vloge za izdajo delovnega dovoljenja.
 • Zakon je spremenil čas veljavnosti prvega delovnega dovoljenja - prvo dovoljenje za zaposlitev ne bo več za 4 mesece +8 mesecev -  dovoljenje za prvo zaposlitev se bo lahko izdalo z veljavnostjo do 12 mesecev in se podaljšalo do skupno 12 mesecev. Poudarek na izdaji prvega dovoljenja, postopek podaljšanja enostavnejši.
 • Sledila ne bo več obnova delovnega dovoljenja za istega tujca pri istem delodajalcu, pač pa podaljšanje delovnega dovoljenja (ne bo prekinitve) in vlogo za podaljšanje dovoljenja za zaposlitev bo delodajalec moral vložiti 60 dni oz. najpozneje 30 dni pred iztekom veljavnosti predhodnega dovoljenja za zaposlitev. Če vloga ne bo vložena pravočasno se bo štela za novo vlogo.

Pri dovoljenjih za delo novela zakona prinaša novost zgolj na področju gostinstva in turizma, kjer je dovoljenje možno izdati večkrat v koledarskem letu vendar skupno trajanje oz. veljavnost dovoljenj za delo ne sme presegati šestih mesecev v posameznem koledarskem letu.

Prijava – odjava dela tujcev

 • Prijava začetka dela v primeru prve zaposlitve
  • v roku 15 dni od vročitve dovoljenja za prebivanje
 • Prijava začetka dela v primeru podaljšanja
  • v roku 10 dni od vročitve delovnega dovoljenja
 • Prijava, če delodajalec s tujcem sklene pogodbo o zaposlitvi
  • za prijavo začetka dela se šteje prijava tujca v socialno zavarovanje
 • Odjava dela tujca je vedno obvezna v primeru prekinitve delovnega ali pogodbenega razmerja s tujcem pred iztekom veljavnosti dovoljenja
  • 3 delovne dni od prekinitve delovnega ali pogodbenega razmerja s tujcem

Če delodajalec s tujcem sklene pogodbo o zaposlitvi, se za prijavo začetka dela šteje prijava tujca v socialno zavarovanje s strani delodajalca.

Za državljane držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije ter njihove družinske članeza samozaposlitev, zaposlitev ali delo v Republiki Sloveniji ne potrebujejo delovnega dovoljenja.V primeru opravljanja storitev pa je  izvajalec storitve dolžan  pred pričetkom dela  predložiti izjavo o izvajanju storitve, ki mora vsebovati podatke o:

 • številu napotenih delavcev, vrsti storitve, kraju in trajanju izvajanja storitve in imenovanem napotenem delavcu, ki bo vez med tujim delodajalcem in pristojnimi nadzornimi organi;
 • delodajalec lahko opravlja storitve tudi z napotenimi delavci, ki so državljani tretjih držav, vendar mora v tem primeru podati izjavo, da imajo v državi, kjer ima delodajalec svoj sedež, urejen status.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1982