100si

Vpisano: 23.11.2007 16:30:20

Davčni odtegljaj pri obrestih v sistemu cash pooling

Pojasnilo DURS, št. 4201-18/2007, 12. 11. 2007

Zavezanec navaja, da se v bližnji prihodnosti želi vključiti v sistem cash poolinga s kapitalsko povezanimi družbami oziroma družbo. Pri tem obstajata dva možna scenarija vzpostavitve sistema:

 1. Sistem cash poolinga se vzpostavi med direktno kapitalsko povezanima osebama (mati – hči);
 2. Sistem cash poolinga se vzpostavi med družbama, ki nista direktno povezani osebi (družba A je v lasti družbe B, ta je v lasti družbe C, družba C pa ima v lasti družbo D – cash pooling sistem pa se vzpostavi med družbo A in D).

Dodaja, da bosta na začetku v sitem cash poolinga vključeni le dve družbi, zato bo jasno, kdo denar plačuje in kdo črpa iz skupnega računa, posledično se bo pa tudi vedelo, kdo mora komu plačati obresti oziroma kdo od koga dobi obresti. V istem mesecu bo ena od družb lahko vplačala na skupni račun in hkrati tudi črpala sredstva iz skupnega računa. Glede na to, da bosta v sistemu samo dve družbi, bosta obresti med seboj pobotali in bo dejansko izplačilo obresti opravila samo ena družba, v zvezi z navedenim sprašuje:

a) Ali je potrebno obračunati in plačati davčni odtegljaj od celotnega obračunanega zneska obresti (znesek pred pobotom obresti) ali le od razlike – torej od zneska dejanskega izplačila obresti?
b) Kako je s plačilom davčnega odtegljaja od obresti v primeru, ko sta družbi direktno kapitalsko povezani (mati – hči) in kako v primeru, ko te direktne povezave ni?
c) Ali lahko družba imetnica računa v skupnosti izstavi račun samo za razliko med obrestmi, ali pa mora vsaka družba posebej izstaviti račun za obresti za dana sredstva?

V zvezi z vprašanji pojasnjujemo:

Ad a) in c)

Odgovora na vprašanji pod točkama a) in c) sta že podana v pojasnilu DURS, št. 4200-93/2007 z dne 24. 9. 2007, ki je objavljeno na spletni strani DURS.

Obresti je treba obračunati od celotnega obračunanega zneska obresti in ne le od razlike po pobotanju.

Ad b)

 1. V primeru, ko sta v sistemu cash poolinga le dve družbi, ki sta direktno kapitalsko povezani (mati – hči), pri plačilu davčnega odtegljaja od obresti plačnik obresti lahko uveljavlja upravičenja iz 72. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06), ker so obresti izplačane upravičenemu lastniku obresti.

  V skladu s prvim odstavkom 72. člena ZDDPO-2 se davka ne odtegne od plačil obresti družbam, ki imajo eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance, če, v času plačila:

  1. so obresti izplačane upravičenemu lastniku, ki je družba države članice EU, ki ni Slovenija, ali poslovna enota družbe države članice EU, ki se nahaja v drugi državi članici EU;
  2. sta plačnik in upravičeni lastnik povezana tako, da:
   • je plačnik neposredno najmanj 25 % udeležen v kapitalu upravičenega lastnika, ali
   • je upravičeni lastnik neposredno najmanj 25 % udeležen v kapitalu plačnika;
   • je ista družba neposredno najmanj 25 % udeležena v kapitalu plačnika in upravičenega lastnika,
   • pri tem pa gre za udeležbo med družbami iz držav članic EU;
  3. traja najnižja udeležba iz 2. točke tega odstavka najmanj 24 mesecev; in je
  4. plačnik ali upravičeni lastnik:
   • družba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance;
   • za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s pravom te države in se ne šteje kot rezident izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico EU; in
   • je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena, ali za davek, ki je istoveten ali bistveno podoben in je dodatno uveden ali nadomesti obstoječi davek.

  Določba prvega odstavka tega člena se uporablja samo za znesek obresti po drugem odstavku 19. člena ZDDPO-2, to je za obresti, ki so obračunane do višine davčno priznane obrestne mere, ki je določena s Pravilnikom o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07).

  Iz navedenega izhaja, če sta v sistem cash poolinga vključeni dve neposredno kapitalsko povezani osebi (z več kot 25 % lastništvom) ali če je ista pravna oseba več kot 25 % lastnica obeh pravnih oseb, ki sta vključeni v sistem cash poolinga, v tem primeru plačnik obresti pri plačilu davčnega odtegljaja od obresti lahko uveljavlja upravičenja iz 72. člena ZDDPO-2, če so izpolnjeni tudi drugi, v prvem odstavku tega člena določeni pogoji. Upravičenja se prizna na podlagi dovoljenja davčnega organa, ki ga le-ta izda na podlagi vloge.

 2. Če je sistem cash poolinga vzpostavljen med družbama, ki nista neposredno kapitalsko povezani, temveč sta povezani le posredno, plačnik davka upravičenj iz 72. člena ZDDPO-2 ne more uveljavljati.

  Iz 2. točke prvega odstavka 72. člena ZDDPO-2 namreč izhaja, da se upravičenja lahko uveljavlja le v primeru, če gre za neposredne kapitalske povezave med plačnikom obresti in upravičenim lastnikom teh obresti.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1959