100si

Vpisano: 26.3.2008 21:57:33

Podjemna pogodba z delodajalcem – davčna obravnava dohodka

Pojasnilo DURS, št. 4210-346/2007, 24. 8. 2007

V zvezi z obdavčitvijo po podjemni pogodbi, ki jo delodajalec sklene s svojim delojemalcem:

Če oseba, ki je v delovnem razmerju, poleg plače na podlagi pogodbe o zaposlitvi, od svojega delodajalca prejme tudi dohodek na podlagi podjemne pogodbe (ki je sklenjena po obligacijskih pravilih in ni sklenjena v nasprotju z delovno pravnimi predpisi), ta dohodek velja za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2. Davčna osnova je vsak posamezni dohodek iz tega naslova, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 odstotkov dohodka (skladno s četrtim odstavkom 41. člena ZDoh-2), akontacija dohodnine pa se ob izplačilu dohodka izračuna in plača po stopnji 25 odstotkov (skladno z devetim odstavkom 127. člena ZDoh-2).

Prejemnik dohodka po podjemni pogodbi lahko poleg 10 odstotkov normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela po podjemni pogodbi. To lahko stori v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, na podlagi predloženih dokazil o nastanku stroškov, ki se mu priznajo pod pogoji in do višin, ki jih na podlagi 44. člena ZDoh-2 določi vlada.

Od plačila po podjemni pogodbi se plačuje posebni davek na določene prejemke po stopnji 25 odstotkov, in sicer ga v skladu z 2. členom Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97) plačujejo pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo dejavnost, in izplačujejo s tem zakonom določene prejemke. V skladu s 3. členom tega zakona je osnova za obračun in plačilo tega davka vsako posamezno bruto izplačilo fizični osebi za opravljeno storitev na podlagi pogodbe o delu po obligacijskih razmerjih, v bruto osnovo pa se vštevajo tudi vsa povračila stroškov, ki jih je fizična oseba prejela v zvezi z opravljanjem storitve.

Osebe, ki opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe, so kot zavarovanci, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo, pri opravljanju tega dela obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, kot je to določeno v 27. členu Zakona o pokojninskem invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB4). Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujejo izplačevalci plačila po podjemni pogodbi v znesku 6 odstotkov od bruto zneska osebnega prejemka.

Osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu, so v skladu s 5. točko 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3) zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Pravne in fizične osebe, pri katerih so te osebe na delu, plačujejo pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje v znesku 2,91 EUR od vsake sklenjene podjemne pogodbe, ki velja v posameznem mesecu.

Izplačevalec dohodka po podjemni pogodbi, ki je plačnik davka, mora za obračun zgoraj navedenih davkov in prispevkov davčnemu predložiti:

Obrazec REK-2, na katerem obračuna akontacijo dohodnine ter oba prispevka za socialno varnost) ter

Obračun posebnega davka na določene prejemke
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1876