100si

Vpisano: 3.10.2007 15:00:56

Študent kot vzdrževani družinski član

Pojasnilo DURS, št. 092-1146/2007-2, 18. 9. 2007

Zavezanec navaja, da »je študent vzdrževani družinski član«, pri čemer ga zanima, »ali je potrebna prijava dohodka prek študentskega servisa, če je dohodek manjši od 2.800 EUR, kdo prijavi dohodek – sam študent ali oseba, ki ga je prijavila kot vzdrževanega člana in ali se spremeni olajšava za vzdrževanega družinskega člana – študenta, če njegov dohodek preseže znesek, ki ga je potrebno prijaviti za odmero dohodnine«, pojasnjujemo:

V skladu z določili 267. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/2006; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), dohodnino ugotovi davčni oran z odločbo. Odmero dohodnine opravi na podlagi podatkov, s katerimi razpolagata davčni organ in davčni zavezanec rezident. Na podlagi teh podatkov davčni organ sestavi za davčnega zavezanca rezidenta informativni izračun dohodnine, ki se šteje za njegovo davčno napoved, če davčni zavezanec rezident ne ugovarja v 15 dneh od dneva vročitve informativnega izračuna dohodnine. Po poteku roka za ugovor, in če zavezanec rezident ni ugovarjal, postane informativni izračun dohodnine odločba o odmeri dohodnine. Če davčnemu zavezancu rezidentu informativni izračun dohodnine ni vročen do 31. maja tekočega leta za preteklo leto, mora sam vložiti napoved za odmero dohodnine, in sicer najpozneje do 30. junija za preteklo leto. V skladu z določili 1. točke 268. člena ZDavP-2 pa davčni organ ne sestavi informativnega izračuna dohodnine za davčnega zavezanca rezidenta oziroma davčni zavezanec ni dolžan vložiti napovedi dohodnine, če davčni zavezanec, katerega dohodki v davčnem letu, od katerih se plačuje dohodnina, ne presegajo 2.800 EUR.

Kot izhaja iz opisanega, davčni organ za študenta rezidenta, katerega dohodki, od katerih se plačuje dohodnina (dohodki, doseženi prek študentskega servisa, in vsi drugi z dohodnino obdavčljivi dohodki), po podatkih davčnega organa, za leto 2007 ne bodo presegli 2.800 EUR, ne bo sestavil informativnega izračuna dohodnine. Če pa bo študent rezident, ki v opisanem primeru do 31. 5. 2008 ne bo prejel informativnega izračuna dohodnine za leto 2007, ugotovil, da je v letu 2007 dosegel dohodke, od katerih se plačuje dohodnina, ki presegajo 2.800 EUR, pa je ne glede na to, da mu omenjeni informativni izračun ni bil vročen, dolžan sam vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2007, in sicer najpozneje do 30. 6. 2008. Oseba, ki študenta uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, študentovih dohodkov v nobenem primeru ne prijavlja v svoji davčni napovedi, saj je v primeru, da študentovi obdavčljivi dohodki v letu, za katero se odmerja dohodnina, presegajo 2.800 EUR, le-te dolžan napovedati sam.

V skladu z določili tretjega odstavka 113. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/2006; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), se rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta, do dopolnjenega 26. leta starosti prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, v znesku, ki je enak znesku splošne olajšave iz 111. člena tega zakona (to je 2.800 EUR). Navedena olajšava se prizna tudi osebi, ki izpolnjuje opisane pogoje in je starejša od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa.

Opisana olajšava se prizna vsakemu študentu, ne glede na višino prejetih letnih dohodkov, torej tudi v primeru kot ga navaja, da študentovi obdavčljivi letni dohodki presežejo znesek 2.800 EUR.

V zvezi z opisanim je potrebno opozoriti tudi na splošno olajšavo iz 111. člena ZDoh-2, ki v višini 2.800 EUR letno pripada vsakemu rezidentu, vendar pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Študentu rezidentu se za obdobje, ko ga drug rezident uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, torej splošna olajšava ne prizna.

Višina študentovih letnih obdavčljivih dohodkov pa tudi ne vpliva na olajšavo, ki jo drug rezident uveljavlja za študenta kot vzdrževanega družinskega člana. Le-ta je opredeljena v tretjem odstavku 115. člena ZDoh-2, in sicer se za vzdrževanega družinskega člana zavezanca šteje tudi otrok do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in – razen družinske pokojnine ter dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja – nima dohodkov iz zaposlitve ali iz opravljanja dejavnosti. Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi otrok, ki izpolnjuje opisane pogoje in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer največ za dobo šestih let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za dobo štirih let od dneva vpisa na podiplomski študij.

To pojasnilo je bilo pripravljeno na podlagi prvega odstavka 13. člena ZDavP-2, ob upoštevanju informacij, ki jih je zavezanec navedel kot relevantne. Zaradi raznolikosti dejanskih okoliščin vsakega posameznega primera, je to pojasnilo mogoče uporabiti zgolj za ta konkretni primer.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1861