100si

Vpisano: 26.3.2008 22:54:07

Davčna obravnava dohodkov od storitev tolmačenja tujcev v Sloveniji

Pojasnilo DURS, št. 42105-158/2007, 18. 7. 2007

Zavezanec navaja, da bo letos organizator Eurojustice konference, ki bo tokrat potekala v Sloveniji. Delovna jezika na konferenci sta francoščina in angleščina. Ker je v Sloveniji ta kombinacija jezikov pri tolmačih redka, bo pogodbo sklenil s prevajalsko agencijo iz Londona, ker so tolmači te agencije že prejšnje leto prevajali na Eurojustice konferenci v Oslu. Zanima ga, kako je s plačilom davka na storitev, ki jo bodo tujci opravili v Sloveniji. S tujci se ne dogovarja neposredno, temveč jih bo najel prek agencije iz tujine. Predvideva, da je tudi od plačila agenciji potrebno odvesti kakšen davek. V zvezi z navedenim pojasnjujemo:

1. Obdavčitev storitev tolmačenja tujcev v Sloveniji po Zakonu o dohodnini in Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb

Davčna obravnava dohodkov tujega tolmača se presoja glede na to, v kakšnem »svojstvu« le-ta opravlja svojo aktivnost v Sloveniji, in sicer kot dohodki iz zaposlitve ali kot dohodki iz dejavnosti.

Za zaposlitev se šteje vsako odvisno pogodbeno razmerje, v katerega vstopa fizična oseba pri opravljanju fizičnega ali intelektualnega dela, vključno z opravljanjem storitev in ustvarjanjem ali izvedbo avtorskega dela, ne glede na čas trajanja.

Opravljanje dejavnosti pa pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja ali premoženjskih pravic.

To pomeni, da je tuji tolmač, nerezident, obdavčen na naslednji način:

1. kot posameznik, ki opravlja poklicno dejavnost;

2. kot posameznik, ki je v odvisnem razmerju do svojega delodajalca oziroma naročnika storitve.

(Pod 1):

V kolikor nerezident opravlja neodvisno poklicno dejavnost se njegov dohodek po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) obravnava kot dohodek iz dejavnosti. Ne glede na drugi odstavek 5. člena ZDoh-2, v katerem je določeno, da je nerezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, se upoštevajoč določbo 33. člena ZDoh-2 dohodnine ne plačuje od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti – razen dohodka iz dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika – ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

1. prejemnik dohodka je nerezident,

2. dejavnosti v Sloveniji ne opravlja v ali prek poslovne enote in je prisoten v Sloveniji manj kot 183 dni v kateremkoli obdobju 12 mesecev in

3. ne gre za dohodke, od katerih se v skladu s prvim in drugim odstavkom 68. člena ZDoh-2 obračunava davčni odtegljaj. Določbe 68. člena ZDoh-2 se uporabljajo v povezavi s 70. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06), ki izrecno ne predpisuje obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja od storitev v obravnavanem primeru – t. j. od plačil za storitve tolmačenja, če so plačila opravljena pravni osebi, državi članici EU.

Izhajajoč iz navedenega, v kolikor gre v obravnavanem primeru za opisano situacijo, ni obveznosti plačila davka niti po ZDoh-2 niti po ZDDPO-2.

(Pod 2):

V primeru, da je tuji tolmač v odvisnem razmerju in v tem »svojstvu« opravi storitev v Sloveniji, plača pa ga tuji delodajalec, je njegov dohodek glede na 9. člen ZDoh-2 obdavčljiv v Sloveniji. V navedenem členu je namreč določeno, da imata dohodek iz zaposlitve in dohodek iz opravljanja storitev vir v Sloveniji, če se zaposlitev izvaja ali storitev opravi v Sloveniji.

Po določbah 36. člena ZDoh-2 dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo (tako tudi morebitna povračila stroškov prevoza, dnevnice ipd.). Dohodek iz zaposlitve je dohodek iz delovnega razmerja in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ali razmerja na drugi podlagi.

Akontacija dohodnine se zavezancu, nerezidentu, šteje kot dokončen davek, kot je to določeno v četrtem odstavku 124. člena ZDoh-2.

Kot že predhodno obrazloženo, v obravnavanem primeru ni obveznosti plačila davčnega odtegljaja od dohodka, izplačanega s strani slovenskega izplačevalca dohodkov, ki ne pripada tuji fizični osebi neposredno, ampak njegovemu delodajalcu – v tem primeru tuji prevajalski agenciji (upoštevajoč 70. člen ZDDPO-2).

2. Upoštevanje določil Sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske

Iz vprašanja je razvidno, da gre za »rekrutiranje tolmačev« prek prevajalske agencije iz Londona. Zaradi sklenjenega davčnega sporazuma z Veliko Britanijo in Severno Irsko je potrebno glede dodelitve pravice do obdavčitve dohodkov fizičnih oseb med državama pogodbenicama, upoštevati tudi določbe Sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka med Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ter SFR Jugoslavijo (Uradni list SFRJ – MP, št. 7/82; v nadaljnjem besedilu: sporazum), ki ga je Slovenija v svoj pravni red prevzela z Aktom o nasledstvu sporazumov (Uradni list RS – MP, št. 9/98).

Obdavčitev nesamostojnih osebnih dejavnosti, med katere se uvrščajo tudi dohodki iz zaposlitve, je urejena v 15. členu sporazuma. V skladu s prvim odstavkom tega člena se osebni dohodki in drugi prejemki rezidenta države pogodbenice iz delovnega razmerja obdavčijo samo v njej, razen če je zaposlen v drugi državi pogodbenici. Če pa je zaposlen v drugi državi pogodbenici, se smejo takšni prejemki obdavčiti v njej, ker so bili tam tudi ustvarjeni (t. j. v Sloveniji).

Ne glede na navedeno, se v skladu z drugim odstavkom tega člena, prejemki rezidenta države pogodbenice iz delovnega razmerja v drugi državi pogodbenici, obdavčijo samo v prvi državi (t. j. v Veliki Britaniji), če:

  • prejemnik ni prebival v drugi državi pogodbenici v zadevnem davčnem letu skupaj dlje kot 183 dni;
  • prejemke izplačuje oseba oziroma kdo drug v njenem imenu in ta oseba ni rezident druge države pogodbenice;
  • prejemka ne plačuje stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo ima v tej drugi državi oseba, za katero se ali v dobro katere se opravljajo zadevne nesamostojne osebne dejavnosti.

Če so izpolnjeni vsi navedeni pogoji iz drugega odstavka 15. člena sporazuma, se plača davek na dohodke iz zaposlitve v državi prebivanja oziroma tam, kjer je oseba rezident. Če eden od pogojev ni izpolnjen, se ti dohodki obdavčijo v državi, kjer se zaposlitev izvaja, v skladu z nacionalno zakonodajo države pogodbenice.

Upoštevajoč navedbe je predpostaviti, da bodo v obravnavanem primeru izpolnjeni vsi pogoji iz drugega odstavka 15. člena sporazuma. Tudi v tem primeru se davek na dohodke iz zaposlitve plača le v državi rezidentstva prejemnika dohodka – torej v Veliki Britaniji.

Kljub tej ugodnosti iz davčnega sporazuma mora tuji tolmač, na podlagi drugega odstavka 288. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06), pri davčnem organu vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, in sicer v sedmih dneh od dneva izplačila dohodka, v kateri pa lahko uveljavlja oprostitev plačila dohodnine od prejetih dohodkov iz zaposlitve na podlagi določb sporazuma (t. j. na obrazcu Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki je priloga 1 – A Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06).*

* Navedeni obrazec najdete tudi na spletni strani:

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-138-06005-OB~P001-0001.PDF.


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1777