100si

Vpisano: 17.6.2008 18:34:42

Informacija o uveljavljenih prehodnih obdobjih v zvezi z uporabo nižje stopnje DDV od stanovanjske gradnje

Pojasnilo MF, št. 423-228/2006, 18. 12. 2006

V zvezi z informacijo, ki jo je zavezanec zasledil, po kateri naj bi Slovenija zaprosila Evropsko Komisijo za podaljšanje prehodnega obdobja za uporabo nižje stopnje davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) od prodaje novogradenj, in v zvezi z vprašanjema, ali je bilo navedeno prehodno obdobje podaljšano in ali bo moral investitor prodajalec ob plačilu stanovanja v letu 2008 obračunati DDV po 8,5- oziroma 20-odstotni stopnji, v nadaljevanju Ministrstvo za finance posreduje naslednje informacije:

Slovenija je dne 31. marca 2006 na Evropsko Komisijo vložila prošnjo za uporabo nižje stopnje DDV od storitev obnove in popravil zasebnih stanovanj, razen materialov, ki so bistveni del vrednosti opravljene dobave.

Pravno podlago za zahtevo, ki je bila vložena na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 30. 3. 2006, je omogočila Direktiva Sveta 2006/18/ES, ki spreminja Šesto direktivo Sveta 77/388/EGS v zvezi z uporabo nižjih stopenj DDV.

Odobritev uporabe nižje stopnje DDV od storitev obnove in popravil zasebnih stanovanj je vsebovana v sprejeti Odločbi Sveta 2006/774/ES z dne 7. novembra 2006 o dovoljenju za nekatere države članice, da uporabljajo nižjo stopnjo DDV za nekatere delovno intenzivne storitve v skladu s postopkom iz člena 28(6) Direktive 77/388/EGS (Uradni list Evropske unije, L 314, str. 32, z dne 15. novembra 2006). Odločba se uporablja od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2010.

V Sloveniji se trenutno storitve obnove in popravil zasebnih stanovanj že obdavčujejo z nižjo stopnjo DDV, in to na podlagi odobrene izjeme v okviru pristopnih pogajanj, ki določa, da lahko Slovenija do 31. decembra 2007 ohrani nižjo stopnjo DDV, ki ni nižja od 5 odstotkov, od gradnje, obnove in vzdrževanja stanovanjskih objektov, ki se ne opravljajo v okviru socialne politike, razen dobav gradbenih materialov (Pogodba o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji, Priloga XIII, točka 6.1.(a)). Navedeno možnost je Slovenija uveljavila v četrtem odstavku 70. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 21/2006 – UPB) oziroma v 147. členu novega Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006), ki se uporablja od 1. januarja 2007 dalje.

Poleg navedenega Zakon o davku na dodano vrednost v 11. točki 25. člena oziroma (po novem) v 11. točki Priloge I k ZDDV določa, da se nižja stopnja DDV uporablja od stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, in od delov teh objektov, če so del socialne politike, vključno z njihovo gradnjo, obnovo in popravili.

Prehodno obdobje, za katerega odobritev je torej Slovenija v letošnjem letu zaprosila in zadeva obdobje do 31. decembra 2010, na podlagi navedenega zadeva le uporabo nižje stopnje DDV od storitev obnove in popravil zasebnih stanovanj, ne pa tudi dobave novozgrajenih stanovanjskih objektov.

Vlada RS bo odločitev o vložitvi predloga za podaljšanje odobrene izjeme iz Pristopne pogodbe sprejela v začetku leta 2007.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1647