100si

Vpisano: 8.9.2008 13:09:18

Regres za letni dopust za leto 2007

V uradnem listu RS 76/2006 z dne 20. 7. 2006 je bila objavljena Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (nadalje Pogodba).

V 12. členu Pogodbe je opredeljena višina regresa za letni dopust za leto 2007, ki znaša najmanj 617,59 eurov, oziroma v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu najmanj 542,48 eurov.

Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se pod pogojem, da so tekoči poslovni rezultati ugodni, lahko dogovorijo za višji znesek regresa za letni dopust, kot je določen s Pogodbo.

Višina regresa je vezana na pravico do letnega dopusta

Regres je od uveljavitve Zakona o delovnih razmerjih (nadalje ZDR) zakonska pravica delodajalca, da ga obračuna in izplača. V skladu z ZDR delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta in s tem do celotnega regresa, ko je v delovnem razmerju nepretrgoma šest mesecev. ZDR v 131. členu pravi, da je delodajalec delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, dolžan izplačati regres za letni dopust, in sicer najmanj v višini minimalne plače. ZDR določa tudi, da je regres potrebno izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Sorazmerni del regresa za letni dopust

V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

Osnovni in hkrati edini pogoj za pridobitev pravice do regresa za letni dopust je pravica do letnega dopusta. To pravico uživa vsak delavec, ki ima sklenjeno katerokoli izmed oblik pogodbe o zaposlitvi, torej tudi delavec, ki ima npr. sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za čas enega meseca, ali npr. pogodbo o zaposlitvi za 8 ur na teden (polni delovni čas je običajno 40 ur na teden). ZDR pozna tudi pravico do sorazmernega dela regresa, ki je vezana na pravico delavca do sorazmernega dela letnega dopusta.

Delavec ima pravico do izrabe 1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela v posameznem koledarskem letu:

· če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje, ni pridobil pravice do celotnega letnega dopusta,

· če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po preteku katerega bi pridobil pravico do celotnega letnega dopusta,

· če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem.


Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

V primeru, ko delavec sklene delovno razmerje 1. avgusta, mu za tekoče leto pripada 5/12 letnega dopusta.

Primer:

Če ima delavec določenih 24 dni dopusta, se mu v tekočem letu odmeri 10 dni letnega dopusta, ki ga lahko v tekočem letu tudi koristi.

Izračun:

24 * 5 / 12 = 10 dni.

Regres je vezan na pravico do letnega dopusta in ne na njegovo izrabo. Izračun sorazmernega dela regresa za letni dopust je:

617,59 eurov / 24 * 10 = 257,33 eurov.

V primeru, da ima delavec sklenjeno pogodbo za določen čas šestih mesecev, mu pripada šest dvanajstin oziroma polovica odmerjenega letnega dopusta. Ker je pravica do regresa za letni dopust vezana na pridobitev pravice do letnega dopusta, ne pa na njegovo izkoriščanje, je delavec upravičen do polovice izplačanega regresa.

V nobenem drugem primeru delavec nima pravice zgolj do sorazmernega dela letnega dopusta, temveč celotnega in s tem tudi celotnega regresa.

Vsakemu delavcu pripada regres za letni dopust enkrat v koledarskem letu. Če je bil delavec zaposlen pri drugem delodajalcu in je pri njem prejel regres v celoti, do regresa pri novem delodajalcu ni upravičen. Če pa delavec prej ni bil zaposlen, je upravičen do sorazmernega dela regresa za letni dopust.

Obdavčitev izplačila regresa v letu 2007

Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) v 2. točki 1. odstavka 37. člena navaja, da med dohodke iz delovnega razmerja vključuje tudi regres za letni dopust. Prispevki za socialno zavarovanje se obračunavajo in plačujejo od regresa za letni dopust v delu, ki presega 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji.

Od 1. 1. 2007 se uporablja novi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (dalje ZDDPO-2), ki v 5. odstavku 35. člena določa, da se regres za letni dopust prizna kot odhodek v obračunanem znesku.

Uredba o višini povračil v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za namene ZDDPO-2 ne uporablja več.

Če je določena višina regresa do 70 % povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji se vrednost bruto regresa zmanjša samo za % akontacije dohodnine. Za vsakega zaposlenega je bruto višina regresa enaka, vendar dobi vsak posameznik drugačno izplačilo regresa glede na določitev stopnje akontacije dohodnine, ki jo plačuje pri plači. Stopnja akontacije dohodnine pri izplačilu regresa je odvisna od osnove za dohodnino in plačila dohodnine, ki je bila izračunana in plačana mesec pred izplačilom regresa. Tisti, ki imajo visoke plače in plačujejo višjo akontacijo dohodnine pri plači, bodo plačali tudi višjo akontacijo dohodnine pri obračunu regresa. Njihovo neto izplačilo bo nižje.

Primer:

Povprečna bruto plača predpreteklega meseca je 1.211,31 €. 70 % višina bruto regresa je 847,92 € in je določena za vse zaposlene v enaki bruto vrednosti.

Obračun regresa za letni dopust

Zap. št.

obračun regresa

1

bruto regres

847,92

2

akontacija dohodnine (28,16 %)*

238,77

3 (1-2)

neto izplačila regresa

609,15

*izračun povprečne stopnje dohodnine je odvisna od obračunane dohodnine pri obračunu plače za pretekli mesec pred izplačilom regresa za letni dopust. Predpostavimo, da je bila obračunana dohodnina pri plači 365,00 € in da je bila osnova za dohodnino pri plači 1.296,00 €. Povprečno stopnjo akontacije dohodnine pri regresu izračunamo 365,00 / 1.296,00 * 100 = 28,16 %.

Obračun regresa za letni dopust

Zap. št.

obračun regresa

1

bruto regres

847,92

2

akontacija dohodnine (38,50 %)*

326,45

3 (1-2)

neto izplačila regresa

521,47

*izračun povprečne stopnje dohodnine je odvisna od obračunane dohodnine pri obračunu plače za pretekli mesec pred izplačilom regresa za letni dopust. Predpostavimo, da je bila obračunana dohodnina pri plači 1.255,00 € in da je bila osnova za dohodnino pri plači 3.260,00 €. Povprečno stopnjo akontacije dohodnine pri regresu izračunamo 1.255,00 / 3.260,00 * 100 = 38,50 %.

Pripravila:

mag. Lidija Robnik
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1595