100si

Vpisano: 11.11.2008 10:15:51

Oddaja bilanc na Ajpes

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki predložijo AJPES letna poročila za javno objavo in za državno statistiko. Javno objavo letnih poročil določa 58. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), predložitev podatkov za državno statistiko pa 59. člen ZGD-1.

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke pristojni izpostavi AJPES do zadnjega dne meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

NOVOST: Zadruge odslej letnih poročil na poenotenih obrazcih ne predlagajo več kot gospodarske družbe, temveč so zanje predpisani ločeni obrazci, ki so na voljo v spletnem programu »LP« ter v Excelovi preglednici.

Družbe, ki so zavezane k reviziji letnih poročil in zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo ter majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, morajo za javno objavo predložiti letna poročila in konsolidirana letna poročila ter revizorjevo poročilo pristojni izpostavi AJPES v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.

Majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo, majhne gospodarske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, osebne družbe in samostojni podjetniki morajo za javno objavo predložiti letna poročila pristojni izpostavi AJPES v treh mesecih po koncu poslovnega leta.

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki predložijo letna poročila v neenotni obliki za javno objavo izključno v elektronski obliki (PDF datoteka). Letna poročila na poenotenih obrazcih in druge podatke za državno statistiko tako zadruge kot tudi gospodarske družbe ter srednji in veliki samostojni podjetniki predložijo le v elektronski obliki (z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega programa "LP" ali v obliki XML datoteke , pripravljene s pomočjo Excelove preglednice), majhni samostojni podjetniki pa lahko letna poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko predložijo tudi na papirju.

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki lahko pri predložitvi letnih poročil uveljavljajo poenostavitve tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo tudi ustrezno izjavo. Poenostavitev ne morejo uveljavljati družbe in zadruge, ki so zavezane k reviziji oziroma družbe in zadruge, ki so zavezane sestaviti konsolidirano letno poročilo.

Računalniški programi za vnos, kontrolo in pošiljanje podatkov iz letnih poročil so na voljo na spletni strani v rubriki Program za vnos do izteka roka za predložitev. Računalniške rešitve vsebujejo tudi navodila za ravnanje s programi, ki jih je priporočljivo prebrati pred pričetkom dela.

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo za elektronsko posredovanje podatkov, imajo možnost vnosa podatkov letnih poročil v krajevno pristojnih izpostavah AJPES.

Sestavne dele letnih poročil in druge podatke, ki jih morajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki predložiti AJPES za javno objavo in za državno statistiko, ter roke in način predložitve podrobneje določa metodološko navodilo.

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo na spletnem portala AJPES plačati AJPES nadomestilo, določeno s tarifo nadomestil.


vir: ajpes
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1546