100si

Vpisano: 28.3.2008 17:40:03

Napoved za odmero dohodnine od dividend, doseženih v letu 2006

Pojasnilo DURS, št. 4210-93/2007, 16. 2. 2007

V nadaljevanju odgovarjamo na najbolj pogosta vprašanja v zvezi z odmero dohodnine od dividend, ki so bile dosežene v letu 2006:

Ali se prejete dividende vpisujejo v letno dohodninsko napoved?

V napoved za odmero dohodnine za leto 2006 ne bodo vključeni in se ne bodo vpisovali dohodki iz naslova obresti, dividend in dobička iz kapitala, kar bo letos prvič (pri odmeri dohodnine za leto 2006), v primerjavi z ureditvijo, ki je veljala vsa pretekla leta. Navedeni dohodki se od leta 2006 dalje ne vštevajo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Od dividend, doseženih pri plačniku davka (npr. slovenska pravna oseba, finančni posrednik iz Slovenije …), je plačnik davka dolžan za davčnega zavezanca izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj kot dohodnino, v breme davčnega zavezanca. Tako plačana dohodnina se šteje kot dokončen davek, kar pomeni, da teh dividend, za davčne namene ni več potrebno vpisovati v nobeno napoved.

Kaj storiti v primeru, če je davčni zavezanec rezident v letu 2006 prejel dividende od osebe, ki NI plačnik davka?
V primeru, da je v letu 2006 davčni zavezanec dosegel dividende neposredno v tujini, je bil davčni zavezanec (prejemnik dividende) dolžan te dividende prijaviti v posebni napovedi v 15 dneh od prejema dividend.

V primeru, da davčni zavezanec ni postopal na predhodno opisan način in je v letu 2006 dosegel dividende pri osebi, ki ni plačnik davka, lahko to še vedno stori, ne da bi bil kaznovan, za kar sta mu na razpolago dve možnosti:

1. da se odloči za posebno ureditev vrnitve v prejšnje stanje; to pomeni, da lahko davčni organ ob izpolnjenih zakonsko določenih pogojih, davčnemu zavezancu, ki iz opravičljivih razlogov ni mogel predložiti davčne napovedi v predpisanem roku, na njegov predlog dovoli opravo tega dejanja tudi po izteku predpisanega roka. Za opravičljive razloge se štejejo utemeljeni razlogi, ki jih zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo predložitev davčne napovedi v predpisanem roku. Predlog je potrebno vložiti pri davčnem organu najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev davčne napovedi,

2. da se odloči za samoprijavo; davčni zavezanec na podlagi samoprijave davčnemu organu predloži napoved, ki je pri davčnemu organu še ni vložil. Pri tem mu bodo obračunane obresti po medbančni obrestni meri za čas od poteka roka za predložitev davčne napovedi, do predložitve davčne napovedi na podlagi samoprijave, za ročnost enega leta, ki je veljala na dan poteka zakonsko določenega roka za vložitev davčne napovedi, povečane za naslednje odstotne točke:
* če zavezanec predloži davčno napoved v enem mesecu po preteku roka za vložitev, ne povečuje obrestne mere,
* če zavezanec predloži davčno napoved po enem mesecu, in do šest mesecev po preteku roka za vložitev, poveča obrestno mero za 1 odstotno točko;
* če zavezanec predloži davčno napoved po šestih mesecih, in do enega leta po preteku roka za vložitev, poveča obrestno mero za 2 odstotni točki;
* če zavezanec predloži davčno napoved po enem letu po preteku roka za vložitev, poveča obrestno mero za 3 odstotne točke.

Posredujemo povezavo do napovedi za odmero dohodnine od dividend, doseženih v letu 2006, pri osebi, ki ni plačnik davka:
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2005-123-05573-OB~P011-0000.PDF
, ki si jo zavezanci lahko iztiskajo in uporabijo za izpolnitev svojih davčnih obveznosti.

Koliko znaša globa, če davčni zavezanec v nasprotju z zakonom ne vloži napovedi za odmero dohodnine od dividend, ki jih je prejel pri osebi, ki ni plačnik davka?
Globa znaša 200 eurov.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1519