100si

Vpisano: 25.1.2008 0:46:30

Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba

Pojasnilo DURS, št. 42105-201/2007, 20. 11. 2007

Zavezanec navaja, da prebiva v Franciji, kjer je redno in za polni delovni čas zaposlen na javni univerzi. Nadalje navaja, da je slovenski (ne pa tudi francoski) državljan ter se glede na določbe Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Francijo in Slovenijo šteje za davčnega rezidenta Slovenije. Zanima ga, kako se bo uporabljal prvi in tretji odstavek 18. člena nove konvencije, ki prične veljati v letu 2008 in sicer, kateri delodajalci veljajo za »državo ali enoto ali oblast ali osebo javnega prava« in kako se dokaže takšen status delodajalca.

V zvezi z navedenim pojasnjujemo:

1. Davčna obravnava dohodka v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Delodajalce, ki se v Franciji štejejo za državo, politično enoto, lokalno oblast ali osebo javnega prava določa francoska nacionalna zakonodaja. Od tovrstne opredelitve pa je odvisna pravica do obdavčitve dohodka iz zaposlitve glede na določbe konvencije.

Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj s protokolom (Uradni list RS – MP, št. 4/05; v nadaljevanju: konvencija), ki je začela veljati na dan izmenjave listin o ratifikaciji, dne 1. marca 2007 in se v obeh državah pogodbenicah uporablja od 1. januarja 2008, bo nadomestila Sporazum med SFRJ in Republiko Francijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka s protokolom (Uradni list SFRJ – MP, št. 28/75).

Nova konvencija v prvem odstavku 18. člena določa:

    a) Plače, mezde in drugi podobni prejemki razen pokojnin, ki jih plačuje država pogodbenica ali njena politična enota ali lokalna oblast ali katera od oseb javnega prava te države pogodbenice ali njenih enot ali oblasti posamezniku (v tem primeru rezidentu Slovenije) za storitve, ki jih opravi za to državo ali enoto ali oblast ali osebo javnega prava, se obdavčijo samo v tej državi (v tem primeru v Franciji).

    b) Take plače, mezde in drugi podobni prejemki pa se obdavčijo samo v drugi državi pogodbenici (t.j. v Sloveniji), če se storitve opravljajo v tej državi in je posameznik rezident te države, ki je državljan te države, ni pa tudi državljan prve omenjene države.

Iz zgoraj citiranih določb izhaja, da ima Francija izključno pravico do obdavčitve plače, ki jo zavezanec prejema iz naslova zaposlitve na javni univerzi v Franciji, če:

  • plačo izplača država pogodbenica (Francija) ali njena politična enota ali lokalna oblast ali katera od oseb javnega prava te države pogodbenice ali njenih enot ali oblasti,
  • se storitve opravijo za to državo (Francijo) ali enoto ali oblast ali osebo javnega prava oziroma v tej državi (Franciji).

V skladu s tretjim odstavkom 18. člena konvencije se tudi določbe 14. člena (dohodek iz zaposlitve), 15. člena (plačila direktorjem), 16. člena (umetniki in športniki) in 17. člena konvencije (pokojnine) uporabljajo za plače, mezde in druge podobne prejemke ter za pokojnine za storitve, opravljene v zvezi s posli države pogodbenice ali njene politične enote ali lokalne oblasti ali katere od oseb javnega prava te države ali njenih enot ali oblasti.

Ker Slovenija ni pristojna za pojasnjevanje tuje nacionalne zakonodaje, je potrebno za pripravo natančnega odgovora pridobiti informacije s strani francoskega ministrstva za finance.

Slovenija in Francija si namreč lahko na podlagi 26. člena konvencije izmenjata informacije, ki so potrebne za izvajanje določb konvencije ali domače zakonodaje držav pogodbenic.

Za potrebe izmenjave informacij potrebujemo podatke o točnem nazivu in naslovu francoske univerze, kjer je zavezanec zaposlen.

V kolikor lahko zavezanec v Franciji sam pridobi uradna dokazila o statusu svojega delodajalca, jih bo slovenski davčni organ upošteval za potrebe odmere davka v Sloveniji.

2. Obdavčitev v skladu z določbami slovenske davčne zakonodaje

Za dohodke, prejete iz tujine, ste na podlagi drugega odstavka 285. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06), kot slovenski rezident dolžni že med letom vlagati napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine), kjer lahko poleg odbitka tujega davka uveljavljate tudi oprostitev plačila akontacije dohodnine v skladu z določbami konvencije.

Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino za leto 2007 najkasneje do 31. maja 2008 posredovala informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Informativni izračun dohodnine bo sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga davčna uprava na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 31. januarja 2008 posredovali izplačevalci dohodkov. V kolikor pa davčnemu zavezancu rezidentu informativni izračun dohodnine za leto 2007 ne bo vročen do 31. maja 2008, mora sam vložiti napoved za odmero dohodnine, in sicer najpozneje do 30. junija 2008.

Pri tem pa velja opozoriti, da se zavezancu odbitek davka, plačanega v tujini, ali oprostitev prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če davčni zavezanec uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, ali oprostitev tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine.

Sestavni del ugovora oziroma napovedi so tudi ustrezna dokazila glede davčne obveznosti izven Slovenije (v konkretnem primeru dokazila o statusu njegovega delodajalca v Franciji).
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1374