100si

Vpisano: 27.5.2008 13:38:08

Uradni list RS, št. 139/2004 z dne 28.12.2004

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1A), veljavnost: 1. 1. 2005 - 17. 11. 2006

1. člen

V celotnem besedilu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1 in 109/04 – odl. US) se besedilo »ime in priimek«, »priimek in ime«, »ime, priimek«, »polno ime« oziroma »ime« v primerih, ko se nanaša na osebno ime nadomesti z besedilom »osebno ime«.

2. člen

Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če pobrani znesek ne zadostuje za poplačilo posamezne vrste davka s pripadajočimi dajatvami, se davek in pripadajoče dajatve plačajo po naslednjem vrstnem redu:
1. stroški postopka pobiranja davka,
2. obresti,
3. davek,
4. denarne kazni in globe.«.

3. člen

Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:

»30.a člen

(obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora)

V primeru, ko davčni organ v postopku davčnega nadzora ugotovi davčno obveznost, se za čas od nastanka davčne obveznosti do izdaje odločbe obračunajo obresti po medbančni obrestni meri za ročnost glede na čas, ki je pretekel od nastanka davčne obveznosti, v višini, ki je veljala na dan nastanka davčne obveznosti. Za čas od izdaje odločbe do njene izvršljivosti ne tečejo zamudne obresti.«.

4. člen

Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Od davkov, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku, se plačajo zamudne obresti po 0,04247 odstotni dnevni obrestni meri.
(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) lahko spremeni višino obrestne mere iz prvega odstavka tega člena, če se spremenijo gospodarske razmere v državi.
(3) Od zamudnih obresti, ki jih zavezanec za davek ni plačal, se ne zaračuna zamudnih obresti.
(4) Davčni organ zavezancu za davek ne zaračuna zamudnih obresti, dokler znesek obresti ne preseže 2.500 tolarjev.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru pobiranja članskih prispevkov zbornic in prispevka za programe RTV Slovenija znesek iz četrtega odstavka tega člena določajo prejemniki teh prispevkov.«.

5. člen

Za tretjim odstavkom 39. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, v primeru pobiranja prispevka za programe RTV Slovenija, javni zavod RTV Slovenija sam določi zneske iz prvega odstavka tega člena.«.

6. člen

V prvem odstavku 52. člena se v 3. točki in v drugem odstavku za besedilom »zavezancu za davek« doda besedilo »omeji ali«.

7. člen


V prvem odstavku 56. člena se besedilo »treh delovnih« nadomesti z besedo »osmih«.

8. člen

V dvanajstem odstavku 99. člena se beseda »prvega« nadomesti z besedo »drugega«.

9. člen

V prvem odstavku 115. člena se v 5. točki črta beseda »zamudnih«, v 7. točki se črta beseda »zamudne«, v 8. točki pa se črta beseda »zamudnih«.

10. člen

V prvem odstavku 122. člena se črta 2. točka, dosedanji 3. in 4. točka pa postaneta 2. in 3. točka.

11. člen

Drugi odstavek 135. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primerih izterjave članskih prispevkov zbornic in prispevka za programe RTV Slovenija prejemniki prispevkov sami določajo znesek iz prvega odstavka tega člena.«.

12. člen

V 162. členu se za besedo »rubež« doda vejica in besedilo »cenitev in prodajo zarubljene«.

13. člen

V tretjem odstavku 174. člena se črta besedilo »v obliki in na način, ki ga določi minister, pristojen za finance«.

14. člen


190. člen se črta.

15. člen

V četrtem delu se naslov I. poglavja, ki se glasi »Medsebojna upravna pomoč med državami članicami EU pri izterjavi davščin« nadomesti z naslovom, ki se glasi: »Medsebojna upravna pomoč med državami članicami EU pri pobiranju davščin«.

16. člen

V 199. členu se beseda »izterjavi« nadomesti z besedo »pobiranju«.

17. člen

V naslovu 4. podpoglavja I. poglavja četrtega dela se beseda »izpolnitve« nadomesti z besedo »plačila«.
V naslovu in besedilu 218. člena, v 221. členu, v drugem odstavku 226. člena ter v naslovu in besedilu 227. člena se beseda »izpolnitev« v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedo »plačilo« v ustreznem sklonu in številu.

18. člen

V naslovu II. poglavja četrtega dela se za besedilom »pri izmenjavi podatkov« doda besedilo »in vročanju dokumentov«.
Na koncu prvega odstavka 229. člena se črta pika in doda besedilo »ter medsebojno pomoč med državami članicami EU pri vročanju dokumentov, povezanih z odmero davkov iz 230. člena tega zakona.«

19. člen

Za drugim odstavkom 236. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pristojni organ v skladu s tem poglavjem ni dolžan poslati podatkov, katerih razkritje bi pomenilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti ali razkritje poslovnega procesa oziroma podatkov, katerih razkritje bi bilo v nasprotju s pravnim redom Slovenije.«
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »podobnih« nadomesti z besedo »enakovrstnih«.

20. člen

Naslov 237. člena se spremeni, tako da se glasi: »izmenjava uradnih oseb in sočasen davčni nadzor«
Za dosedanjim besedilom, ki postane prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pristojni organ lahko na podlagi posebnega dogovora z organom ene ali več držav prosilk določi, da davčni organ sodeluje v sočasnem davčnem nadzoru zavezancev za davek, ki hkrati poteka v več državah članicah EU, z namenom, da si pristojni organi držav članic EU, sodelujočih v sočasnem nadzoru, izmenjajo tako pridobljene informacije. Davčni organ izvršuje naloge v okviru sočasnega davčnega nadzora na območju Slovenije v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčno službo.«.

21. člen

Za 238. členom se doda nov 238.a člen, ki se glasi:

»238.a člen

(vročanje)


(1) Davčni organ v skladu s tem zakonom in na podlagi zaprosila organa države prosilke vroči naslovniku akt ali odločbo, ki jo je izdal pristojni organ države prosilke in zadeva izvajanje predpisov o davkih iz 230. člena tega zakona v državi prosilki.
(2) Organ države prosilke mora v zaprosilu za vročitev navesti vsebino akta ali odločbe, ki naj se vroči ter opredeliti osebno ime oziroma firmo ter naslov oziroma sedež naslovnika, vključno z vsemi ostalimi informacijami, ki lahko pomagajo identificirati naslovnika.
(3) Organ zaprošene države nemudoma obvesti organ države prosilke o ukrepih, ki jih je davčni organ sprejel v zvezi z vročitvijo, še posebej pa o datumu vročitve akta ali odločbe naslovniku.«.

22. člen

V prvem odstavku 244. člena se beseda »rezidenti« nadomesti z besedo »nerezidenti«.

23. člen

Za 305. členom se doda nov 305.a člen, ki se glasi:

»305.a člen

(uveljavljanje natečenih nedospelih obresti do dneva pridobitve kupona)


(1) V primeru iz prvega odstavka 303. člena tega zakona lahko davčni zavezanec uveljavlja natečene nedospele obresti do dneva pridobitve kupona za izplačilo obresti, dosežene ob unovčitvi kupona, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v napovedi za odmero dohodnine, razen nerezidenta, ki jih lahko uveljavlja v 30 dneh od unovčitve kupona pri pristojnem davčnem organu. Nerezident uveljavlja natečene nedospele obresti do dneva pridobitve kupona s pisnim zahtevkom, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
(2) V primerih iz drugega odstavka 303. člena tega zakona lahko davčni zavezanec uveljavlja natečene nedospele obresti do dneva pridobitve kupona za izplačilo obresti, dosežene ob odsvojitvi ali unovčitvi kupona, v napovedi iz drugega odstavka 303. člena tega zakona.«.

24. člen

V desetem odstavku 329. člena se besedilo »šteje da dohodka od prihrankov ni« nadomesti z besedilo »šteje, da dohodek od prihrankov je«.

25. člen

V prvem odstavku 391. člena se 2., 4. in 32. točka črtajo. Dosedanja 3. točka postane 2. točka, dosedanje 5. do 31. točka postanejo 3. do 29. točka, dosedanje 33. do 36. točka pa postanejo 30. do 33. točka.

26. člen

Za 391. členom se doda nov 391.a, ki se glasi:

»391.a člen

(posebno hudi davčni prekrški)


(1) Z globo v višini 20 odstotkov od premalo plačanega davka, če ta znaša manj kot 100.000 tolarjev, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če:
1. v davčnem obračunu navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi v zmoto davčni organ (peti odstavek 14. člena, 277. člen, 339. do 348. člen);
2. v obračunu davčnega odtegljaja navede neresnične ali nepravilne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto (šesti odstavek 18. člena);
3. v obračunu prispevkov za socialno varnost navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto (334. člen).
(2) Z globo v višini 40 odstotkov od premalo plačanega davka, če ta znaša od 100.000 do 1.000.000 tolarjev, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če:
1. v davčnem obračunu navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi v zmoto davčni organ (peti odstavek 14. člena, 277. člen, 339. do 348. člen);
2. v obračunu davčnega odtegljaja navede neresnične ali nepravilne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto (šesti odstavek 18. člena);
3. V obračunu prispevkov za socialno varnost navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto (334. člen).
(3) Z globo v višini 60 odstotkov od premalo plačanega davka, če ta znaša več kot 1.000.000 tolarjev, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če:
1. v davčnem obračunu navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi v zmoto davčni organ (peti odstavek 14. člena, 277. člen, 339. do 348. člen);
2. v obračunu davčnega odtegljaja navede neresnične ali nepravilne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto (šesti odstavek 18. člena);
3. V obračunu prispevkov za socialno varnost navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto (334. člen).
(4) Z globo v višini 20.000 tolarjev se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(5) Z globo v višini 400.000 tolarjev se za prekrške iz drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(6) Z globo v višini najmanj 600.000 tolarjev se za prekrške iz tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«.

27. člen

Besedilo 406. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zadeve, glede katerih je postopek ob začetku uporabe tega zakona v teku oziroma glede katerih je bila ob začetku uporabe tega zakona že vložena zahteva stranke ali pravno sredstvo, se končajo po določbah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99, 97/01, 105/03 – odločba US, 16/04 – odločba US, 42/04 – odločba US in 109/04 – odločba US).«.

28. člen

V drugem odstavku 409. člena se besedilo »IV. poglavja četrtega dela« nadomesti z besedilom »240. člena«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

29. člen


S členi od 18. do 21. tega zakona se v slovenski pravni red prevzema vsebina Direktive Sveta 2004/56/ES z dne 21. aprila 2004, ki spreminja Direktivo 77/799/EGS o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju neposredne obdavčitve, določenih trošarin in davkov na zavarovalne premije, UL L 127 z dne 29. aprila 2004.

30. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1317