100si

Vpisano: 21.4.2023 10:22:27

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

O vrsti dohodka oziroma načinu obdavčitve se za vsak primer posebej presoja glede na vsebino pogodbe in glede na to, ali se dohodek dosega v odvisnem ali neodvisnem razmerju.

Dohodek iz prenosa premoženjske pravice, urejen v III.5.2 poglavju Zakona o dohodnini (ZDoh-2), je eden izmed vrst dohodkov po ZDoh-2, navedenih v 18. členu tega zakona. Vključuje dohodek, dosežen s prenosom oziroma izkoriščanjem naslednjih premoženjskih pravic:

  • materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca,
  • izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične izboljšave, načrta, formule, postopka, podobne pravice oziroma podobnega premoženja in informacij glede industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so zavarovani po zakonu, in
  • osebnega imena, psevdonima ali podobe.

Z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (22. člen) je opredeljeno, katere so materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalcev. Kot materialne avtorske pravice so opredeljene pravice reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem, javnega izvajanja, javnega prenašanja, javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, javnega prikazovanja, radiodifuznega oddajanja predelave, dajanja na voljo javnosti in avdiovizualne priredbe. Kot materialne pravice izvajalcev pa so opredeljene pravice radiodifuznega oddajanja in druge oblike javne priobčitve svoje izvedbe, razen, če je izvedba sama po sebi radiodifuzna ali če gre za oddajanje posnetka, pravica snemanja svoje žive izvedbe, pravica reproduciranja posnetkov svoje izvedbe na fonograme in videograme, pravica distribuiranja fonogramov in videogramov s svojo izvedbo, pravica dajanja fonogramov in videogramov s svojo izvedbo v najem ter pravica dajanja posnetkov svoje izvedbe na voljo javnosti.

Do prenosa premoženjske pravice pride na podlagi pogodbe ali drugi pravni podlagi, po kateri imetnik premoženjske pravice za njen prenos prejme določeno nadomestilo.

Več: Dohodek iz prenosa premoženjske pravice - Podrobnejši opis (FURS)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12784