100si

Vpisano: 21.3.2023 10:05:57

Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad

Uradni list RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023

I

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta se v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C, 92/21 – ZSDP-1E in 153/22 – ZSDP-1F) zneski vajeniških nagrad iz četrtega odstavka 20. člena Zakona o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17) uskladijo tako, da od 1. marca 2023 znašajo:

– za 1. letnik 291,48 eura,

– za 2. letnik 349,78 eura,

– za 3. letnik 466,37 eura.

KONČNA DOLOČBA

II

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-34/2023

Ljubljana, dne 16. februarja 2023

EVA 2023-3350-0007

Dr. Darjo Felda

minister

za vzgojo in izobraževanje
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12752