100si

Vpisano: 15.2.2023 8:59:15

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022

Obračun je mogoče oddati le elektronsko prek sistema eDavki.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Na podlagi drugega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku, je potrebno davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb predložiti najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto.

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2022 je potrebno predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Obračun DDPO morajo zavezanci vložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki, in sicer neposredno z vnosom podatkov v obrazec ali z uvozom xml. sheme.

Obračun predložijo pravne osebe domačega prava (razen Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti), pravne osebe tujega prava ter družbe oziroma združenja oseb vključno z družbami civilnega prava po tujem pravu, ki nimajo pravne osebnosti in ki niso zavezanci za dohodnino. Rezidenti (zavezanci, ki imajo sedež v Sloveniji ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji) so zavezanci za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji in zunaj nje. Nerezidenti so zavezanci za davek od dohodkov, ki jih dosegajo v poslovni enoti ali prek poslovne enote v Sloveniji, in za davek od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in za katere je določena obveznost za davčni odtegljaj.

Zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb mora predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto. O izbiri mora obvestiti davčni organ, izbranega davčnega obdobja pa ne sme spreminjati tri leta. Specifični načini in roki za predložitev davčnega obračuna so določeni pri postopkih prenehanja davčnega zavezanca, pri združitvah, v posebnih primerih pripojitev ali spojitev, pri razdelitvah z ustanovitvijo in razdelitvah s prevzemom, v posebnih primerih razdelitev, pri oddelitvah z ustanovitvijo in oddelitvah s prevzemom, v posebnih primerih oddelitev, pri postopku prisilne poravnave, pri stečajnem postopku, pri postopku likvidacije, pri postopku prenehanja davčnega zavezanca po skrajšanem postopku.

Več na spletni strani FURS

 
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12718