100si

Vpisano: 7.2.2023 14:49:37

Možnost vključevanja davčnih osnov od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala) in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo za odmero dohodnine za odmerno leto 2022

Davčnemu zavezancu rezidentu se za odmerno leto 2022 daje možnost, da se odloči za sintetično obdavčitev njegovih dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem.

Davčnemu zavezancu rezidentu se za odmerno leto 2022 daje možnost, da se odloči za sintetično obdavčitev njegovih dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem. To pomeni, da se bodo tudi ti dohodki obdavčili skupaj z vsemi dohodki fizične osebe, ki se vštevajo v letno davčno osnovo (to je dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, razen dohodka iz dejavnosti, če se davčna osnova od tega dohodka v davčnem letu ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in iz prenosa premoženjske pravice ter drugi dohodki), po progresivnih davčnih stopnjah in ob upoštevanju davčnih olajšav.

Zavezanec se ne more odločiti, da se le nekateri njegovi dohodki iz kapitala oziroma dohodki iz oddajanja premoženja v najem, ki jih je dosegel v letu 2022, obdavčijo z dohodnino sintetično, drugi pa ostanejo obdavčeni z dohodnino kot dokončnim davkom. Velja torej, da, če se zavezanec odloči za vključitev dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno odmero dohodnine, mora v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oz. v letno napoved za odmero dohodnine (v kolikor zavezancu ni izdan IID) vključiti vse dohodke iz kapitala in dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki jih je dosegel, ne pa zgolj nekaterih.

Tudi v primeru, če zavezanec v letu ni dosegel dohodkov, ki se sicer vštevajo v letno davčno osnovo, se zavezanec lahko odloči, da se njegovi dohodki iz kapitala in dohodki iz oddajanja premoženja v najem obdavčijo sintetično, to je na letni osnovi po progresivnih davčnih stopnjah in ob upoštevanju davčnih olajšav.

Kako lahko uveljavljam vključitev davčne osnove od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo?

Zavezanec rezident, ki se odloči za vštevanje davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo, to odločitev uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, z dopolnitvijo informativnega izračuna, in sicer v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna. Dopolnjen informativni izračun dohodnine se šteje za napoved za odmero dohodnine.

Ugovor zoper informativni izračun dohodnine lahko zavezanec odda:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
  • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu (obrazec).

Davčni organ namreč pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne upošteva podatkov o dohodkih iz kapitala in oddajanja premoženja v najem.

Če zavezancu rezidentu informativni izračun ni bil vročen do 15. junija tekočega leta za preteklo leto, mora vložiti Napovedi za odmero dohodnine do 31. julija tekočega leta za preteklo leto, v kateri označi (obkroži DA), da želi Uveljavljati vštevanje davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo.

Dodatne informacije

Zavezanec rezident odločitve za vštevanje davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo ne more uveljavljati z vložitvijo davčne napovedi za odmero dohodnine na podlagi samoprijave iz 63. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Zavezanec rezident, ki se odloči za vštevanje davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo, uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini od teh dohodkov, ali oprostitev plačila davka od teh dohodkov po mednarodni pogodbi, kot je določeno v 328. in 329. členu ZDavP-2.

Pri vštevanju davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov od oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo se dohodnina – izračunana od teh dohodkov z obračunom davčnega odtegljaja, ki ga naredi plačnik davka, ali izračunana v odločbi, ki jo izda davčni organ, na podlagi napovedi zavezanca – šteje za akontacijo dohodnine. Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, zavezanec doplača razliko dohodnine. Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, se zavezancu razlika dohodnine vrne.

Pomni

Ne glede na odločitev glede vštevanja davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo, ste v primeru doseganja teh dohodkov, dolžni vložiti napoved do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto (Napoved dohodnine od dobička od vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov; Napoved dohodnine od drugih obresti; Napoved dohodnine od obresti na denarne depozite; Napoved dohodnine od dividend; Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem) in v 15 dneh od dneva odsvojitve nepremičnine Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine. Davčne osnove, od katerih je odmerjena dohodnina na podlagi prej navedenih napovedi ter predloženih obračunov davčnega odtegljaja, bodo avtomatično upoštevane pri letni odmeri dohodnine pod pogojem, da bo davčni zavezanec, rezidet, to možnost uveljavljal.

Vir: FURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12712