100si

Vpisano: 28.6.2013 13:24:48

E-seminar: Obdavčitev zasebnikov v letu 2006 in davčni obračun - arhiv

Gradivo ni več v prodaji.

Avtorici: Božena Macarol, mag. Mateja Drobež Tomšič

Kazalo vsebine:

* 1 Uvod
* 2 Kdo so samostojni podjetniki in kdo je fizična oseba, ki opravlja dejavnost?
* 3 Dolžnost vodenja poslovnih knjig in evidenc pri zasebnikih
* 3.1 Vodenje poslovnih knjig za poslovne potrebe zasebnikov po SRS 39
* 3.1.1 Kriteriji za uporabo sistema enostavnega knjigovodstva
* 3.1.2 Bistvene posebnosti in razlike pri vodenju poslovnih knjig zasebnikov v primerjavi z majhnimi družbami
* Zgled: Primer sklepa
* 3.2 Vrste poslovnih knjig v dvostavnem knjigovodstvu za poslovne in davčne potrebe zasebnikov
* Malo več o zastaranju
* 3.2.1 Vrste poslovnih knjig pri sistemu dvostavnega knjigovodstva za poslovne potrebe
* Preglednica: Vrste poslovnih knjig pri uporabi sistema dvostavnega knjigovodstva po SRS 39
* 3.2.1.1 Glavna knjiga
* 3.2.1.2 Dnevnik glavne knjige
* 3.2.1.3 Register opredmetenih osnovnih sredstev
* 3.2.1.4 Razčlenjevalni razvidi
* 3.2.1.5 Načela urejenega knjigovodstva
* 3.2.2 Vrste poslovnih knjig za potrebe kontrole in odmere davkov ter drugih obveznosti
* 3.2.2.1 Obvestilo davčnemu organu o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig
* Vzorec izjave o vodenju poslovnih knjig za davčno leto 2007
* 3.2.2.2 Evidenca izdanih listin za davčne zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov
* 3.2.2.3 Evidenca knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom lastnika
* 3.2.2.4 Evidenca nabave in porabe pijač in živil
* Preglednica: Vsebina evidence nabave in porabe pijač
* Preglednica: Vsebina evidence nabave in porabe živil
* 3.3 Letno poročilo zasebnika za zunanje poslovno poročanje
* 3.3.1 Razčlenjevanje postavk v izkazu stanja in pravila izkazovanja po SRS 39
* 3.3.2 Razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida in pravila izkazovanja po SRS 39
* 3.3.3 Potrebna pripravljalna dela in notranje kontrole pred sestavitvijo letnega poročila
* PREDLOG: KONTROLNIK ZA ZASEBNIKE za opravljanje KONTROLNIH POSTOPKOV PRED IZDELAVO ZAKLJUČNEGA IN DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2006
* 3.4 Sistem obdavčitve dohodkov iz dejavnosti pri zasebnikih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov
* Seznam prilog obrazca za izdelavo davčnega obračuna za zasebnike za leto 2006
* 3.4.1 Vrste prihodkov z davčnega vidika
* 3.4.1.1 Prihodki, ki jih vključimo v davčni obračun v dejansko nastalem znesku
* 3.4.1.2 Prihodki, ki jih vključimo v davčno napoved v višjem znesku od dejansko nastalega
* 1. PRAVILO
* 2. PRAVILO (oz. IZJEMA)
* 3. POSEBNO PRAVILO ZA OBRESTI OD DANIH POSOJIL
* 3.4.1.3. Prihodki, ki jih ne vključimo v davčni obračun
3.4.1.3.1. Zmanjšanje prihodkov za porabo in odpravo že porabljenih rezervacij (vrstica 2.1 davčnega obračuna)
* 3.4.1.3.2 Izvzem prihodkov na podlagi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju (vrstica 2.2 davčnega obračuna)
* 3.4.1.3.3 Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala (vrstica 2.3 davčnega obračuna)
* 3.4.1.3.4 Izvzem nekaterih drugih prihodkov (obresti, dividende ...) – vrstica 2.4 davčnega obračuna
* 3.4.1.3.5 Izvzem prihodkov zaradi nepriznanih odhodkov (19.a člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb) – velja od leta 2006 dalje (vrstica 2.5 davčnega obračuna)
* 3.4.2 Vrste odhodkov z davčnega vidika
* 3.4.2.1 Odhodki, ki so davčno priznani v dokumentiranih zneskih
* 3.4.2.2 Odhodki, ki so davčno priznani v določenih, zakonsko omejenih zneskih
* Še nekaj več o davčnem priznavanju amortizacije
* Nekaj več o spremembah metod vrednotenja zalog
* Davčni vidik poslovanja med povezanimi osebami
* 1. PRAVILO
* 2. PRAVILO (oz. IZJEMA)
* 3. POSEBNO PRAVILO ZA PRIZNAVANJE OBRESTI OD PREJETIH POSOJIL
* 3.4.2.3 Davčno nepriznani odhodki
* 3.4.2.4 Povečanja odhodkov v davčnem obračunu
* Opredmetena osnovna sredstva do 500 evrov po SRS 39.24
* Neopredmetena sredstva do 500 evrov po SRS 39.24
* 3.4.2.5 Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po metodi enakomernega časovnega amortiziranja na podlagi predpisanih stopenj
* 3.4.2.6 Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene in amortizacijo, obračunano za davčne namene
* 3.4.3 Sprememba davčne osnove pri prehodu na nov način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih
* 3.4.3.1 Povečanje in zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu (vrstici 11.1 in 11.2 davčnega obračuna)
* 3.4.3.2 Povečanja in zmanjšanja davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak (vrstici 11.3 in 11.4 davčnega obračuna)
* 3.4.3.3 Povečanje davčne osnove za znesek prevrednotovalnega popravka kapitala zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid (vrstica 11.5 davčnega obračuna)
* 3.4.4 Povečanja in zmanjšanja davčne osnove
* 3.4.4.1 Povečanja davčne osnove
* 3.4.4.2 Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave
3.4.4.2.1 Pokrivanje davčne izgube (vrstica 15.1 davčnega obračuna)
* 3.4.5 Stopnje davka od dohodkov iz dejavnosti
* 3.5 Davčni obračun za zasebnika
* 3.6 Letno poročilo zasebnika
* 3.7 Primer izdelave računovodskih izkazov in davčnega obračuna za zasebnika
* 3.7.2 BILANCA STANJA ZASEBNIKA XY s.p. za leto 2006
* 3.7.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA ZASEBNIKA s.p. za leto 2006
* 3.7.4 DAVČNI OBRAČUN ZA ZASEBNIKA XY S.P.
* DAVČNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA, DOSEŽENEGA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI za obdobje od 1.1. do 31.12.2006
* PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE (1.odst. 47.čl. Zdoh-1)
* 3.8 Davčni rokovnik za leto 2007 za nekatere davčne in druge obveznosti samostojnega podjetnika XY s.p.
* 3.9 Formalne napake v davčnem obračunu, vložitev davčnega obračuna po izteku roka in samoprijava fizične osebe, ki opravlja dejavnostKomu je e-seminar namenjen:
E-Seminar je namenjen računovodjem in zasebnikom, ki se želijo seznaniti z obdavčitvijo zasebnikov v letu 2006.

Primeren je za vse, ki nimajo časa za obiskovanje klasičnih seminarjev in se želijo izobraževati, kadar imajo čas.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1270