100si

Vpisano: 15.1.2023 13:09:09

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja v januarju 2023

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v januarju 2023 ne smete zamuditi.

Obračunov DDD-DDD za davčna obdobja, ki se začnejo od 1. 1. 2023 dalje, na eDavkih predvidoma do sredine februarja ne bo mogoče vložiti. Za ostala obračunska obdobja je vložitev obračunov odprta.

V Uradnem listu št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N), ki spreminja določbe četrtega odstavka 298. člena in tretjega odstavka 371. člena. Ker obrok akontacije za mesec december (12/2022) dospe v plačilo zadnjega decembra, bo tudi neto zapadlost tega obroka dvajset dni po dospelosti – to je 20. 1. 2023.

Do 10. 1.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za december 2022; obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od julija 2022 do decembra 2022

Do 16. 1.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2022
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu decembru 2022
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu decembru 2022;
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za december 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 1. 2023
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za december 2022, plačilo do 20. 1. 2023
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za december 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 1. 2023
 • Obračun in plačilo požarne takse za december 2022

Do 18. 1.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-O in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za december 2022; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni

Do 19. 1.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. decembra 2022; prvi dan sprejemanja prijav 12. 1. 2023.

Do 20. 1.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za december 2022
 • Obrazec EMBALAŽA-OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2022
 • Obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje julij do december 2022
 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za december 2022
 • Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za december 2022
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za december 2022
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za december 2022
 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje oktober – december 2022
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2022
 • Obrazec DDV-O za december 2022 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) december 2022 (op. plačilo DDV je 31. 1.)
 • skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 40,00 EUR, PIZ 41,04 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL/OPSVD
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2022 in trimesečno obdobje oktober-december 2022
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2022 in trimesečno obdobje oktober-december 2022

Do 23. 1.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, izračunane v REK-O

Do 31. 1.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za december 2022 in za obdobje oktober do december 2022
 • obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2022
 • Obračun davka na finančne storitve za december 2022
 • obrazec REK-O in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v decembru 2022 izplačani samostojno
 • Obrazec DDV-OPN-Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2022
 • Obrazec DDV-PD – Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2022
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2022
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2022
 • Dostava podatkov zavezancem za dohodnino in FURS za leto 2022
 • Dostava podatkov o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo, od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine za leto 2022
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2022
 • Sporočanje podatkov o osebah, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let. Podatek se nanaša na davčno leto 2022.

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik (http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Opis/Posebna_ureditev_mini_VEM_M1SS_MOSS.docx)Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12654