100si

Vpisano: 16.12.2022 13:18:55

Rok hrambe dokumentacije za obračun plač

Informacijski pooblaščenec je prejel zaprosilo za mnenje glede hrambe dokumentacije, povezane z obračunom plač.

Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, se vodijo v okviru evidence stroškov dela.

Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o stroških dela, se hranijo kot listina trajne vrednosti, ki jo mora delodajalec predložiti na zahtevo pristojnega organa.

Nadzor nad izvrševanjem določb ZEPDSV in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, izvaja organ, pristojen za inšpekcijo dela.

Obrazložitev
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12630