100si

Vpisano: 27.10.2022 16:13:52

Koledar poročanja - november 2022

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v novembru 2022 ne smete zamuditi.

Do 2. 11.

 • sicer do 31. 10.: obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2022 izplačani samostojno
 • sicer do 31. 10.: Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2022

Do 10. 11.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezancu poročanja za obdobje od 1. julij do 30. september 2022
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za oktober 2022
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za oktober 2022

Do 15. 11.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za oktober 2022; obrazec se oddaja tudi za ODD)
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2022
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu oktobru 2022
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu oktobru 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za oktober 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 21.11.2022
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za oktober 2022, plačilo do 21.11.2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za oktober 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21.11.2022
 • Obračun in plačilo požarne takse za oktober 2022

Do 17. 11.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. oktobra (začetek vnosa je 10.11.)

Do 18. 11.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2022
 • na dan izplačila dohodkov: obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za oktober 2022; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni

Do 21. 11.

 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike (prispevek za ZZ je 40,00 EUR, PIZ 41,04 EUR), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za oktober 2022 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za oktober 2022
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za oktober 2022
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za oktober 2022
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za oktober 2022
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2022
 • Obrazec DDV-O za oktober 2022 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2022 (op. plačilo DDV je 30.11.)

Do 30. 11.

 • obrazec DDV - O - Obračun in plačilo DDV za oktober 2022
 • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za oktober 2022
 • Obračun davka na finančne storitve za oktober 2022
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za oktober 2022
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec oktober 2022 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v oktobru 2022 izplačani samostojno

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik (http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Opis/Posebna_ureditev_mini_VEM_M1SS_MOSS.docx)Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12576