100si

Vpisano: 20.10.2022 14:16:27

Dohodnina: Odškodnine po 5. točki 27. člena ZDoh-2

Davčna obravnava dohodka fizične osebe, opredeljenega kot odškodnina, je odvisna od njegove vsebine. Če gre za plačilo za opravljeno delo, bo takšen dohodek praviloma obravnavan kot dohodek iz zaposlitve, če gre za plačilo za uporabo denarja, bo davčno obravnavan kot obresti itn. Določene odškodnine so skladno s 5. točko 27. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 oproščene plačila dohodnine.

ZDoh-2 v 5. točki 27. člena določa, da se dohodnine ne plača od odškodnine na podlagi sodbe sodišča zaradi osebnih poškodb (telesnih poškodb, bolezni ali smrti) ali škode na osebnem premoženju, vključno z zamudnimi obrestmi, razen odškodnine, ki predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek. Med navedene odškodnine je mogoče šteti tudi odškodnine zaradi osebnih poškodb ali poškodovanja osebnega premoženja, izplačane na podlagi sodne ali izven sodne poravnave, ki ni sklenjena zaradi prikritja pravega namena strank, in če odškodnina ne presega utemeljenega in razumnega zneska, ki je običajen za odškodnine, izplačane na podlagi sodb sodišča v podobnih primerih.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti na seji 29. septembra 2022 odločilo (odločba U-I-29/20-9):

1. Točka 5 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) je v neskladju z Ustavo;

2. Državni zbor Republike Slovenije mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. Do odprave ugotovljenega neskladja veljajo za obdavčitev izplačila odškodnine za vse pravno priznane oblike nepremoženjske škode enaka pravila, kot veljajo za obdavčitev odškodnin, opredeljenih v 5. točki 27. člena Zakona o dohodnini.

Odločba Ustavnega sodišča U-I-29/20-9 je bila objavljena v Ur. listu RS, št. 132/22 z dne 14. 10. 2022 in začne učinkovati naslednji dan po objavi.

Da bi bilo mogoče določen dohodek šteti za oproščen plačila dohodnine skladno z zgoraj navedeno 5. točko 27. člena ZDoh-2, upoštevaje tudi odločbo Ustavnega sodišča U-I-29/20-9, morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

a) gre za odškodnino;

b) podlaga za odškodnino je:

i) sodna odločba ali

ii) sodna ali izvensodna poravnava, ki ni sklenjena zaradi prikritja pravega namena strank, a le če odškodnina ne presega utemeljenega in razumnega zneska, ki je običajen za odškodnine, izplačane na podlagi sodb sodišča v podobnih primerih;

c) odškodnina zaradi:

i) osebne poškodbe (telesne poškodbe, bolezni, smrti) ali

ii) škode na osebnem premoženju ali

iii) nepremoženjske škode (vse pravno priznane oblike);

d) odškodnina ne predstavlja nadomestila za izgubljen dohodek.

DOHODNINA - ODŠKODNINE: Odškodnine po 5. točki 27. člena ZDoh-2 - Podrobnejši opis (FURS)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12567