100si

Vpisano: 31.8.2022 17:37:31

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - september 2022

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v septembru 2022 ne smete zamuditi.

Do 12. 9.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za avgust 2022
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za avgust 2022

Do 15. 9.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2022
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjenih v avgustu 2022;
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu avgustu 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za avgust 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 9. 2022
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, za avgust 2022; plačilo do 20. 9. 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za avgust 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 9. 2022
 • Obračun in plačilo požarne takse za avgust 2022
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. avgusta (začetek vnosa 8. 9.)
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka. za avgust 2022; obrazec se oddaja tudi za ODD)

Do 20. 9.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za avgust 2022; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za avgust 2022
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za avgust 2022
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za avgust 2022
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za avgust 2022
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov
 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike (prispevek za ZZ je 40,00 EUR, PIZ 41,04 EUR), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za avgust 2022 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2022
 • Obrazec DDV-O za avgust 2022 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2022 (op. plačilo DDV je 30. 9.)

Do 30. 9.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za avgust 2022 in Obračun DDV v uvozni sistem OSS za uvozno ureditev
 • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za avgust 2022
 • Obračun davka na finančne storitve za avgust 2022
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za avgust 2022
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec avgust 2022 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v avgustu 2022 izplačani samostojno

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik (http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Opis/Posebna_ureditev_mini_VEM_M1SS_MOSS.docx)Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12518