100si

Vpisano: 27.7.2022 11:37:24

Jure Dermastja

Nasvet tedna: Sedež in poslovni naslov ter spremembe, ki jih je vnesla novela ZGD-1K

Tako sedež podjetja kakor tudi poslovni naslov sta obvezni sestavini družbene pogodbe oziroma statuta, o katerih mora razmisliti vsak bodoči podjetnik, ki želi ustanoviti poslovni subjekt.

Iz gradiva Povezane osebe normirancev (Naročilo - Cena: 25 € + DDV)

Prijava subjekta v register mora namreč vsebovati podatke o sedežu[1]. Sedež podjetja je kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register[2]. Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: »ZGD-1«) je do spremembe, ki jo je vpeljala novela ZGD-1K, zahteval, da se je v register vpisoval le sedež družbe, sedež pa je opredeljeval samo kot kraj,:

  • kjer družba opravlja dejavnost,
  • kjer se v glavnem vodijo njeni posli,
  • kjer deluje poslovodstvo družbe.

Novela ZGD-1K, ki je začela veljati 24. 2. 2021, pa je staro določbo 29. člena dopolnila tako, da jo je uskladila z Zakonom o sodnem registru[3] (v nadaljevanju: »ZSReg«), ki že od 3. 7. 2007 v 3. točki prvega odstavka 4. člena določa, da se poleg sedeža v register vpisuje tudi poslovni naslov (ulica in hišna številka), ki se nahaja v kraju sedeža družbe. Ta sprememba ZGD-1, ki jo je uvedla novela K, je pomembna zlasti z vidika uporabe pravil procesnih zakonov, v delu, ki urejajo vročanje pisanj. S tem se bo različnim državnim organom olajšalo izvajanje pooblastil, hkrati pa bo lažje tudi vročanje različnih sodnih in drugih upravnih pisanj.


[1] 47. člen ZGD-1

[2] 29. člen ZGD-1

[3] Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17 in 16/19 – ZNP-1
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12486