100si

Vpisano: 14.9.2006 16:10:14

Povzetek glavnih predlaganih rešitev v davčni reformi

Veljavna davčna zakonodaja je v vsakdanjem življenju administrativno zahtevna in zapletena. Zavezanci morajo izpolnjevati veliko zapletenih obrazcev, davčna uprava pa jih mora pregledati, pri čemer možnosti za napake – že zaradi postopkov samih – niso izključene ne na strani državljanov kot tudi ne na strani davčne uprave.

Že lani so se na tem področju zgodile pozitivne spremembe. Z novelo zakona o dohodnini, ki je bila sprejeta konec leta 2005 in velja v letošnjem letu, se je na področju obdavčitve dohodkov fizičnih oseb uveljavila ureditev, po kateri se del dohodkov – obresti, dividende in kapitalski dobički - obdavčuje po proporcionalni stopnji (20% oz. 15% za obresti), preostali del (predvsem dohodki iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti in dohodki iz kmetijstva) pa še vedno po petih progresivnih stopnjah (od 16% do 50%). Hkrati so bile sprejete nekatere ugodnosti, kot je npr. oprostitev plačila dohodnine od dodatka za veliko družino.

Z novelo zakona o spremembah zakona o davku na izplačane plače se bo z letom 2009 prenehal obračunavati in plačevati davek na izplačane plače, ki v veljavnem sistemu pomeni precejšnjo obremenitev dela. Predlagana rešitev zakona, da se v obdobju treh let znižajo stopnje davka na izplačane plače, pomeni, da se bo znižala obdavčitev plač in s tem stroški dela za vse plače, ki so višje od 165.000 tolarjev. Tako se bodo letos stopnje davka na izplačane plače znižale za 20 %, prihodnje leto za nadaljnjih 20 % ter v letu 2008 še za 30%.

1. PREDLOG ZAKONA O DOHODNINI

Stopnje dohodnine
Lestvica bo imela, za razliko od veljavne lestvice s petimi razredi (od 16% do 50%), tri davčne razrede.

S temi stopnjami so obdavčeni dohodki iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodki iz oddajanja premoženja v najem ter dohodki iz prenosa premoženjskih pravic. Kapitalski dobički, dividende in obresti so obdavčene po 20% stopnji (obresti 15 % v letih 2006 in 2007).

Davčne olajšave
1. Splošna olajšava se povečuje z 2.522 evrov na 2.800 evrov; temu ustrezno je prilagojena olajšava za pokojnine.
2. Posebne olajšave za vzdrževane družinske člane se ne spreminjajo.
3. Študentska olajšava je določena na ravni splošne olajšave.
4. Posebna olajšava za samostojne kulturne delavce in samostojne novinarje ostane nespremenjena.
5. Črta se olajšava v višini 2% za različne namene.

Davčna osnova
Povečuje se prag, do katerega lahko davčni zavezanec, ki opravlja dejavnost, ugotavlja davek na podlagi 25% normiranih odhodkov, in sicer s 6 milijonov tolarjev na 10 milijonov tolarjev.

Zavezanec, ki prejema dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, bo imel možnost upoštevati stroške prehrane in stroške prevoza.

Na novo se ureja obdavčitev kmetij. Zavezanci, ki imajo manj kot 200 evrov katastrskega dohodka, so oproščeni plačila davka.

Zavezanec se lahko odloči, da 0,5% svoje dohodnine nameni za splošno koristne namene, to je za humanitarne, kulturne, dobrodelne in druge namene.

Navedene rešitve pomenijo nižjo obdavčitev za vse davčne zavezance, s tem da bo še posebej visoko strokovno delo manj obdavčeno.

2. PREDLOG ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Zakon je razvojno in konkurenčno naravnan.

Davčne stopnje
Splošna davčna stopnja, določena v zakonu, je 20%. Prihodnje določbe pa opredeljujejo stopnjo: leta 2007 23%, leta 2008 22%, leta 2009 21% in od leta 2010 naprej 20%. Stopnja za davčni odtegljaj se znižuje iz 25% na 15%.

Davčna osnova
1. Odpravlja se dvojna obdavčitev in manj kot enkratna obdavčitev, kar pomeni, da, na primer, prihodki zavezanca, ki so v davčno osnovo vključeni v tekočem davčnem obdobju ali so bili vključeni v davčno osnovo v preteklih davčnih obdobjih, ne morejo biti ponovno vključeni v davčno osnovo v tem ali v prihodnjih davčnih obdobjih (odprava dvojne obdavčitve).
2. Odpravlja se dvojna ekonomska obdavčitev pri prejemniku dividend, in sicer z izvzemanjem dividend iz osnove prejemnika.
3. Iz davčne osnove se izvzema del dobičkov, doseženih z odsvojitvijo lastniških deležev, pod pogoji, da znaša udeležba v kapitalu ali upravljanju najmanj 25%, trajanje udeležbe najmanj 6 mesecev in da je v tem obdobju vsaj en zaposlen.
4. Na novo se določa davčna osnova pri prevrednotenjih (nerealizirane izgube se priznavajo v istem obdobju kot nerealizirani dobički).
5. Uvaja se priznavanje dolgoročnih rezervacij v višini 50%.
6. Davčno priznani odhodki so tudi odhodki, od katerih je bila plačana dohodnina (npr. boniteta).
7. Izgube se lahko pokrivajo neomejeno v naslednjih davčnih obdobjih.

Davčne olajšave
1. Ohranja se olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj, olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in olajšava za zaposlovanje invalidov.
2. Ohranja se olajšava za donacije v višini 0,3% obdavčljivih prihodkov ter dodaja se olajšava za donacije za kulturne namene in za namene varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v višini 0,2%.
3. Uvaja se olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju.
4. Odpravljata se olajšava za investicije v opremo in splošna olajšava za zaposlovanje prvo zaposlenih in doktorjev znanosti.

3. PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST

Z zakonom o davku na dodano vrednost se ohranjata dve stopnji in uvajajo naslednje pomembnejše spremembe :
1. Zavezanci, ki opravljajo oproščeno dejavnost (na primer: šole, vrtci, zdravstveni domovi, društva, nepridobitne organizacije), ne bodo več vodili evidenc in predlagali davčnih obračunov.
2. Prag za obdavčljiv promet se povečuje iz 20.800 evrov na 25.000 evrov.
3. Ukinjajo se posebne evidence za DDV, kar povečuje enostavnost in zmanjšuje stroške.
4. Uvajajo se davčna skladišča, kar pomeni odlog plačila DDV do iznosa blaga iz skladišča.
5. Vračilo presežka DDV ni več omejeno in se davčnemu zavezancu vrne v 60-ih dneh.
6. Zakon je pripravljen tako, da je bolj pregleden, jasen in berljiv.

4. PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN

Zakon o davku na promet nepremičnin vključuje med obdavčljive transakcije prenos lastninske pravice na objektu pod stavbno pravico, finančni najem, prenos lastninske pravice zaradi priznanja (so)lastninske pravice kot posledice gradnje čez mejo oziroma kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine ter prenos lastninske pravice ob razdelitvi lastnine.

Širi se obseg oprostitev plačila davka, kot npr. prenos zemljišč v okviru komasacij, razdelitev premoženja zaradi razdora zakonske zveze oziroma izvenzakonske skupnosti, razdelitve premoženja zaradi likvidacije družbe, itd.

5. PREDLOG ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU

Zakon poenostavlja davčni postopek ter odpravlja nepotrebno administriranje ter zmanjšuje število obrazcev, npr. število REK obrazcev se zmanjša iz 11 na 4.
1. Struktura zakona je prilagojena Zakonu o splošnem upravnem postopku, kar predstavlja večjo preglednost zakona.
2. V splošnem uvodnem delu zakona so vključena načela davčnega postopka, ki zavezancem za davek zagotavljajo večjo pravno varnost.
3. Zakon daje zavezancem za davek možnost zahtevati pri davčnem organu izdajo zavezujoče informacije, ki bo v posebej pomembnih poslih povečala pravno varnost zavezancev za davek.
4. Opuščena je obveznost izplačevalcev dohodkov, da za nerezidente pridobijo slovensko davčno številko, kar pomeni bistveno poenostavitev.
5. Določen je znesek davka, ki se v odmernem postopku zavezancu za davek ne odmeri.
6. Zavezance za davek se spodbuja k elektronski komunikaciji z davčnim organom.
7. Zakon uvaja nove možnosti za popravljanje obračunov in davčnih napovedi po poteku zakonsko določenega roka, v povezavi, s katerimi je tudi spremenjena ureditev samoprijave.
8. Predvidena je možnost podaljšanja roka za pritožbo zoper odmerno odločbo, izdano v davčnem inšpekcijskem nadzoru iz 15 na 30 dni.
9. Uvaja se vročanje z navadno vročitvijo, razen za akte, za katere je z zakonom določena izjema.
10. Uvaja se informativni izračun dohodnine, ki ga za zavezanca vnaprej izpolni davčni organ.
11. Za leto 2006 bo davčni organ davčnim zavezancem poslal predizpolnjeno napoved za odmerno dohodnine.

6. PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA VODNA PLOVILA

Nadomešča sistem obdavčitve plovnih objektov, ki so zajeti v Zakonu o davkih občanov. Višina obdavčitve plovil je določena s splošno obdavčitvijo ter glede na dolžino plovila in moč pogona. Davčna obveznost se zmanjša glede na starost plovila in glede na to, ali se uporablja za pridobitno dejavnost.

7. PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA DEDIŠČINE IN DARILA

Razširja se inštitut davčnega zavezanca na pravne osebe zasebnega prava (društva fundacije, skladi, ustanove, zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja). Ohranja se oprostitev za prvi dedni red ter poveča se progresija za dediščina in darila za osebe, ki z zapustnikom oziroma darovalcem niso v sorodstvenem razmerju.

vir. uvi
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1244