100si

Vpisano: 28.10.2008 14:57:25

Finančno načrtovanje v malem podjetju

Priročnik za finančnike – gradivo v elektronski obliki

Spletni priročnik s praktičnimi primeri in izračuni v excelu. Razlage in napotki za uspešno finančno planiranje v malem podjetju

Finančno načrtovanje v malem podjetju - Kazalo vsebine
1 Finančno načrtovanje
1.1 Uvod v finančno načrtovanje
1.2 Čemu finančno načrtovanje?
1.3 Kako načrtovanje poteka?
1.4 Kaj je potrebno oz. kaj moramo načrtovati?
2 Razlaga osnovnih pojmov, ki jih potrebujemo pri načrtovanju
2.1 Prihodki
2.2 Odhodki
2.3 Prejemki
2.4 Izdatki
2.5 Pritoki
2.6 Odtoki
2.7 Denarni tok
2.8 Poslovni izid
2.9 Financiranje
2.10 Definanciranje
2.11 Investiranje
2.12 Deinvestiranje
2.13 Likvidnost
2.14 Plačilna sposobnost
2.15 Kapitalska neustreznost
2.16 Prezadolženost
2.17 Premoženje (sredstva) podjetja
2.18 Obveznosti do virov sredstev
3 Vrsta tujih virov financiranja
3.1 Kako priti do denarja?
3.2 Posojilo
3.3 Factoring (odprodaja kratkoročnih terjatev)
3.4 Cesija (odstop terjatev)
3.5 Asignacija (nakazilo)
3.6 Ponujen finančni popust (skonto) kupcem
3.7 Tvegani kapital
4 Notranji (lastni) viri financiranja
4.1 Notranji viri so:
4.2 Družina in prijatelji
4.3 Zadržani dobički
4.4 Dobavitelji in blagovni krediti
5 Cena tujega denarja
5.1 Zakonske obresti
5.2 Procesne obresti
5.3 Pogodbene (realne) obresti
5.4 Interkalarne obresti
5.4 Obrestne mere
6 Posojilo ali leasing?
7 FINANČNE ODLOČITVE O PORABI FINANČNIH SREDSTEV – izdelava načrta denarnih sredstev
8 Metode za odločitev o financiranju investicij
8.1 Odločitve o načinih financiranja naložb v poslovanju
8.2 Odločanje o predvideni donosnosti investicij
9 Točka preloma

Cena in naročilo

Seznam vaj
Bilance:
· Izkaz poslovnega izida
· Bilanca stanja
· Načrt prejemkov in izdatkov

Vaje 1 z rešitvami (v excelu) :
1. V banko vložimo 200.000 € za dobo enega leta. Letna obrestna mera je 5,6 %. Koliko obresti bomo prejeli?
2. Sposodimo si 150.000 € z letno dekurzivno obrestno mero 6,8 %. Koliko obresti bomo plačali za sposojen denar ter koliko moramo vrniti po enem letu?
3. Glavnica 30.000 € se obrestuje en mesec, z mesečno obrestno mero 0,5 %. Koliko obresti dobimo po enem mesecu?
4. Glavnica 500.000 € se obrestuje 4 leta z letno obrestno mero 4,8 %. Koliko obresti dobimo po koncu varčevanja, če banka pripisuje obresti vsako leto?
5. Kolikšen znesek je potrebno danes vložiti v banko, da bi po petih letih imeli skupno 2 mio €? Letna obrestna mera je 5,2 %.
6. Primerjajmo razliko med dekurzivnim in anticipativnim načinom obrestovanja. Znesek kredita je 1,5 mio €, letna OM 4,8%, doba varčevanja pa 1 leto. Kateri način je ugodnejši za nas in kateri za banko?
7. Glavnico 200.000 € vežemo za 3 leta. Koliko obresti dobimo po treh letih, če znaša letna dekurzivna obrestna mera 7,2 %? Koliko obresti bi dobili, če bi denar vezali za 5 let?
8. Glavnica 120.000 € se obrestuje 14 dni z letno obrestno mero 1 %.
Koliko znašajo obresti, če banka uporablja linearni način preračuna obrestne mere in pri tem upošteva dejansko število dni v letu? Koliko bi znašale obresti, če bi banka pri preračunu obrestne mere uporabila za dolžino leta 360 dni?
9. Glavnica 125.000 € se je obrestovala od 03. 05. 2007 do 18. 09. 2007 z letno 3,5% obrestno mero. Koliko znašajo obresti, če se računajo na linearen način in z upoštevanjem dejanske dolžine leta?
10. Izračunajte, koliko obresti dobi podjetje, če višek denarnih sredstev v višini 1,5 mio € vloži na banko za 14 dni. Denar vloži 1. februarja 2007. Banka bo vlogo obrestovala po 4,8% letni obrestni meri. Koliko obresti bo dobilo podjetje?
11. Podjetje bi moralo dobavitelju dne 15. 4. 2007 plačati račun v vrednosti 834.780 €. Zaradi likvidnostnih težav podjetje račun plača šele 30. 4. 2007. Nekaj dni po plačilu dobi podjetje od dobavitelja dopis za plačilo 16.306,80 € zamudnih obresti. Ali je dobavitelj zahteval pravilen znesek?
12. Letno obrestno mero 10 % preračunaj po linearnem in konformnem načinu na dnevno, mesečno, četrtletno in polletno. Pri tem uporabi oba načina (po dejanskem številu dni, dolžina leta 360), ter izračunaj končno glavnico, obresti obračunavamo dnevno, mesečno, četrtletno, polletno ali letno.
Vaje 2 z rešitvami (v excelu):
1. Letna obrestna mera v banki znaša 6,7 %. Izračunajte ustrezne obrestne mere za krajše obdobje, če banka za preračun uporablja proporcionalno metodo.
2. Podjetje želi na banko vložiti 500.000 € za dobo šestih let. Banka nudi letno obrestno mero 6,5 % ter pripisuje obresti na koncu vsakega meseca. Koliko bo podjetje privarčevalo? Kolikšna bi bila končna vrednost privarčevanega denarja, če bi banka pripisovala obresti ob koncu vsakega leta ali pa na koncu vsakega polletja?
3. Po treh letih se je glavnica naobrestovala na 150.600 €. Kolikšna je bila začetna glavnica, če je bila letna obrestna mera 5 %?
4. Na račun v banki naslednjih 36 mesecev ob začetku vsakega meseca položite 200 €. Banka vam pri tem mesečno pripisuje obresti v višini 2,5 % letno. Koliko boste imeli na računu ob koncu varčevanja?
5. /
6. Z banko sklenemo pogodbo o namenskem varčevanju za nakup stroja. Ob sklenitvi pogodbe položimo 2.000.000 €, nato pa vsak mesec še 50.000 € (prvo obročno plačilo se izvede en mesec po sklenitvi pogodbe). Varčujemo 5 let, banka pa obračunava obresti s 4,2 % letno konformno obrestno mero. Koliko privarčujemo?
7. Potrebujemo gotovinski kredit. Na banki lahko dobimo kredit za 12 mesecev z letno NOM 8,2 %. Glede na višino plače lahko najamemo posojilo z višino mesečne anuitete največ 63.540 €. Anuitete se plačujejo ob koncu meseca. Kolikšen je kredit, ki ga lahko dobimo?
8. Dobili smo odpravnino ob upokojitvi in imamo nekaj prihrankov. Radi bi 10 let prejemali mesečno dodatno pokojnino v višini 200 €. Odločili smo se, da bomo z banko sklenili pogodbo o izplačilu mesečne rente, pod naslednjimi pogoji. Dekurzivna konformna obrestna mera, ki jo prizna banka, je 2,9 %. Rento bo banka izplačevala mesečno, 10 let, ob koncu meseca. Koliko moramo danes položiti v banko, da bo lahko prejemal takšno rento?
9. Sklenili smo, da bomo v banki vezali 5000 € za 10 let. Banka nam bo za depozit obračunala obresti po letni obrestni meri 3,1%. Koliko bomo privarčevali?
10. Najeli smo posojilo v višini 1.500.000 € pod naslednjimi pogoji. Letna nominalna obrestna mera je 6,50 %. Posojilo bomo vrnili v 18 mesečnih anuitetah, ki zapadejo ob koncu meseca. Kolikšna je višina anuitete?
11. Najeli smo posojilo v višini 900.000 € pod naslednjimi pogoji. Letna nominalna obrestna mera je 7,50 %. Kredit bomo vrnili v 24 mesečnih anuitetah, ki zapadejo ob koncu meseca. Kolikšna je višina anuitete? Kolikšna bi bila višina anuitete, če bi kredit vzel na 12 mesecev?
12. Odplačujete štiriletno posojilo v višini 1.600.000 €. Za posojilo mesečno odplačujete 40.215 €, ne veste pa, kolikšna je letna obrestna mera. Anuitete plačujete ob koncu meseca.
13. Banka nam ponuja posojilo pod naslednjimi pogoji. Znesek posojila 1.200.000 €, doba odplačevanja 24 mesecev, mesečna anuiteta 54.915 €, stroški odobritve posojila 15.000 € in stroški zavarovanja 32.412 €. Kolikšna je efektivna obrestna mera?
14. Najeli smo kredit v višini 1.900.000 €. Vrnil ga bomo v 36 mesečnih anuitetah, ki se plačujejo ob koncu meseca. Dogovorjena nominalna letna obrestna mera je 9,25%. Izdelajmo amortizacijski načrt.
15. Najeli smo stanovanjski kredit v višini 15.000.000 € za dobo 10 let. Vrnili ga bomo v mesečnih anuitetah, ki se plačujejo ob koncu meseca. Dogovorjena konformna letna obrestna mera je 9,6%. Izdelajmo amortizacijski načrt.
Vaje 3 z rešitvami (v excelu):
1. Podjetje je najelo kredit v višin 12.000.000 € pod naslednjimi pogoji:
- Moratorij na plačilo glavnice traja pol leta.
- Glavnico je treba vrniti v 12 enakih mesečnih obrokih, po koncu moratorija.
- Obroki glavnice se plačujejo ob koncu meseca.
- Dogovorjena letna nominalna obrestna mera je 9,85 %.
- Obresti se plačajo vsak mesec, tudi v času moratorija.
Izdelajmo amortizacijski načrt.
2. Podjetje je najelo kredit v višin 18.000.000 €. Prvih 6 mesecev ima podjetje moratorij na plačilo glavnice, plačuje pa obresti. Glavnico bo nato vrnilo v 6 mesečnih obrokih, ki se plačujejo ob koncu meseca. Obroki so:
1. obrok: 3.000.000 2. obrok: 4.000.000
3. obrok: 2.000.000
4. obrok: 2.000.000
5. obrok: 4.000.000
6. obrok: 3.000.000
Dogovorjena nominalna letna obrestna mera je 10,24%.
Izdelajmo amortizacijski načrt.
3. Koliko bi znašal mesečni dobitek neke igre na srečo, če vemo naslednje:
- če bi nam znesek izplačali danes, bi si lahko kupili manjšo hišo v vrednosti 25 mio €
Predpostavimo, da bi mesečne zneske dobivali do neskončnosti. Oportunitetni strošek kapitala je 4,5 % letno (realno). Banka uporablja konformni izračun obresti.
4. Vrednost avtomobila: 25.460,41 €
A) Finančni leasing
Potreben je 30% polog. Avto odplačamo z 48 obroki po 459,64 €. Kolikšna je obrestna mera, ki jo plačamo?
B) Posojilo za 4 leta.
Polog ni potreben. LOM je 5,1%. Plačate stroške odobritve v vrednosti 300 € in stroške zavarovanja v znesku 165 €. Kolikšna je efektivna OM?
Za katero možnost bi se odločili, če bi bilo vprašanje, kaj se vam bolj izplača?
5. Izračunajte, pri kateri količini prodaje doseže podjetje T d.o.o. prag dobička, če znašajo fiksni stroški pri proizvodnji nekega proizvoda 2.550.000 €, variabilni stroški so 102 €/ kos. Prodajna cena proizvoda je 272 €/kos.
6. Podjetje U ima pri proizvodnji proizvoda X fiksne stroške v višini 3.975.000 € in variabilne stroške v višini 159 € za kos. Izračunajte, pri kateri količini prodaje doseže podjetje 1.590.000 € dobička, če je prodajna cena 424 € za kos.
7. Predpostavimo, da podjetje lahko proizvaja maksimalno 10.000 enot proizvoda na mesec. Vse te proizvode lahko prodamo po ceni 50 €. Variabilni stroški so 15 € na enoto, celotni fiksni stroški pa 100.000 €. a) Koliko enot moramo prodati, da bi dosegli prelomno točko?
b) Kakšen je potrebni prihodek za dosego prelomne točke?
c) Kolikšna mora biti poraba kapacitet, da bi dosegli prag pokritja?
8. Podjetje razpolaga z zmogljivostmi za proizvodnjo 120.000 enot proizvodov, prodajna cena proizvoda je 400 €, spremenljivi stroški na enoto proizvoda so 250 €, skupni stalni stroški pa 4 mio €. a) Pri katerem obsegu proizvodnje nastopi prelomna točka?
b) Pri kateri stopnji izkoriščanja zmogljivosti bi podjetje doseglo 60.000 € dobička?
c) Kolikšen je dobiček pri proizvodnji 90.000 enot proizvoda?
d) Pri vsaki spremembi ugotovite obseg proizvodnje, pri katerem nastopi prelomna točka:
- spremenljivi stroški na enoto proizvoda se zmanjšajo na 190 €
- stalni stroški se zmanjšajo na 3,5 mio €
- prodajna cena proizvoda se poveča na 450 €
9. Podjetje VIJAK d.o.o. proizvede 40.000 enot na mesec, ki jih prodaja po ceni 100 SIT. Spremenljivi stroški znašajo na enoto 30 €, skupni stalni stroški pa mesečno znašajo 2,5 mio €. Ugotovite tisti obseg proizvodnje, pri katerem nastopi prelomna točka! Ali dano podjetje pri danem obsegu proizvodnje realizira dobiček?
10. Podjetje X je v poslovnem obdobju ustvarilo prodajo v vrednosti 7 mio €, pri tem pa je imelo 3,5 mio € spremenljivih in 5 mio € stalnih stroškov. Ugotovite vrednost prodaje, s katero bi podjetje pokrilo vse stroške.
11. V nekem podjetju razmišljajo o novem proizvodnem obratu, v katerem bi proizvajali proizvod Y, za katerega znaša letno povpraševanje 10.000 enot. V podjetju so izdelali naložbeni program v dveh variantah. Po prvi bi znašali letni stalni stroški 1.700.000 €, spremenljivi stroški na enoto proizvoda pa 300 €. Po drugi varianti pa bi letni stalni stroški znašali 1.500.000 €, spremenljivi stroški na enoto proizvoda pa 250 €. Prodajna cena proizvoda Y je 850 €.
a) Katera je najmanjša količina proizvodnje proizvoda Y, da se podjetju že splača izvesti investicijo v primeru prve variante, in katera je najmanjša količina v primeru druge variante?
b) Katero varianto bo omenjeno podjetje izbralo, če obseg proizvodnje ustreza povpraševanju?
12. Tedenski obseg proizvodnje lopat v podjetju Lopata d.o.o. je 1.600 lopat, prodajna cena znaša 1000 SIT, spremenljivi stroški na enoto so 500 SIT, skupni stalni stroški so 500.000 SIT, pri tem pa dobiček znaša 300.000 €. Stopnja izkoriščanja zmogljivosti je 50 %. Podjetje želi povečati stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, vendar mora, če želi prodati večjo količino lopat, znižati prodajno ceno s 1000 na 900 €.
a) Pri katerem obsegu proizvodnje podjetje dosega prelomno točko?
b) Kolikšen bi moral biti obseg proizvodnje in prodaje, da bi podjetje pri nižji ceni (900 €) ustvarilo dobiček v enakem obsegu?
13. Podane imamo podatke o poslovanju podjetja Žimnica d.o.o. Na podlagi le-teh izračunajte točko preloma ter poslovni, finančni in celotni vzvod ter stroške in prodajo ponazorite z grafom.

NAROČILO
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1240