100si

Vpisano: 4.5.2022 16:06:33

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - maj 2022

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v maju 2022 ne smete zamuditi.

ZUOPDCE v posebnem poglavju »Ukrepi na davčnem področju« med drugim določa, da mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu davčni obračun od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) za leto 2021 najpozneje do 30. aprila 2022. Ker ta dan pade na soboto, je skrajni rok za predložitev obračunov DDPO in DohDej torek, 3. maj 2022. S tem se zamakne tudi rok za ugotavljanje zavarovalne osnove v letu 2022 in sicer se ta ugotovi najpozneje za mesec maj 2022.

Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo tisti zavezanci, ki predlagajo letna poročila na AJPES do 31. marca tekočega leta, v letu 2022 predložiti letna poročila najpozneje do 30. aprila 2022. Ker je ta dan sobota, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan, to je torek, 3. maj 2022.

PREGLED DATUMOV IN OBRAZCEV, KI JIH V MAJU 2022 NE SMETE ZAMUDITI:

Do 3. 5.

 • sicer do 30. 4. – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v marcu 2022 izplačani samostojno
 • sicer do 30. 4. - Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar –marec 2022
 • sicer do 31. 3. – Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • sicer do 31. 3. – Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • sicer do 31. 3. – Predložitev Dohdej in DDPO
 • Podaljšan rok za doplačilo davka iz dejavnosti in davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021:
  • 30 dni od datuma predložitve obračuna; rok za oddajo DOHDEJ 2021 je bil podaljšan
  • 30 dni od datuma predložitve obračuna; rok za oddajo DDPO 2021 je bil podaljšan

Do 10. 5.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. januar do 31. marec 2021
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za april 2022
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za april 2022); obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o ODD)

Do 16. 5.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2022 (program za pomoč pri oddaji)
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu aprilu 2022
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu aprilu 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za april 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za april 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za april 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2022
 • Obračun in plačilo požarne takse za april 2022

Do 18. 5.

 • na dan izplačila – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za april 2022; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunu plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2022

Do 19. 5.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. april ; prvi dan vnosa je 12. 5.

Do 20. 5.

 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za april 2022
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za april 2022
 • obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2022
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za april 2022
 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 40,00 EUR, PIZ 41,04 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL;
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2022
 • Obrazec DDV-O za april 2022 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2022 (op. plačilo DDV je 31. 5. )

Do 23. 5.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 31. 5.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za april 2022
 • obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za april 2022
 • Obračun davka na finančne storitve za april 2022
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2022 izplačani samostojno
 • obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2022

Ne pozabite:

 • Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2021 in davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 je 30 dni od datuma predložitve obračuna

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik (http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_dodano_vrednost/Opis/Posebna_ureditev_mini_VEM_M1SS_MOSS.docx)Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12385