100si

Vpisano: 7.9.2006 18:09:25

Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj – izvajanje drugega odstavka 49. člena ZDDPO-1

Pojasnilo DURS, št. 4200-154/2006, 17. 8. 2006


Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2) lahko zavezanec uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, in to v višini 20 odstotkov zneska teh vlaganj. Navedena davčna olajšava pomeni dodatno olajšavo k olajšavi po prvem odstavku 49. člena tega zakona, ki zadeva investicijska vlaganja v Sloveniji v opremo, razen v osebna motorna vozila ter v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva in ki jo je za leti 2006 in 2007 možno uveljaviti v višini 20 odstotkov investiranega zneska. V posameznem davčnem obdobju je uveljavljanje olajšave za vlaganja, vključno z vlaganji v raziskave in razvoj, omejeno z višino davčne osnove, zavezanec pa lahko za neizkoriščeni del davčne olajšave v posameznem davčnem obdobju zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih (vsakokrat največ do višine davčne osnove davčnega obdobja).

Pri ugotavljanju zneska, za katerega lahko zavezanec uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj, se upoštevajo vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca in nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije. Pri tem se upoštevajo zneski za takšna vlaganja, ki so v skladu z določbami ZDDPO-1 o določanju davčne osnove (tako na primer se pri razmerjih s povezanimi osebami upoštevajo zneski, ugotovljeni po določbah tega zakona o določanju davčne osnove pri poslovanju med povezanimi osebami).

Davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj se prizna ob pogoju, da so vlaganja v raziskave in razvoj, ki se lahko kvalificirajo za olajšavo, poprej opredeljena v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu zavezanca, in to podrobno in tako, da je možno pozneje spremljati in preverjati skladnost s projektom oziroma razvojnim programom.

Podrobnejše kriterije za vsebinsko opredelitev vlaganj v raziskave in razvoj z navedbo vrst vlaganj, ki veljajo za vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca oziroma za vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev, določa Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 79, z dne 27. 7. 2006; v nadaljevanju: pravilnik).

Pri notranjeraziskovalni dejavnosti to pomeni izvirno in sistematično raziskovanje znotraj podjetja zavezanca, namenjeno pridobivanju novega znanja, ki je relevantno za razvoj inovacij v podjetju in vključuje iskanje različnih možnih širših in specifičnih novih rešitev pri materialih, napravah, proizvodih, procesih, sistemih in pri storitvah. Notranja razvojna dejavnost pa pomeni sistematično uporabo znanja, pridobljenega z raziskovanjem ali praktičnimi izkušnjami za razvoj novih ali bistveno izboljšanih materialov, naprav, proizvodov, procesov, sistemov ali storitev.

Ob upoštevanju vsebinske opredelitve notranje raziskovalne in notranje razvojne dejavnosti zavezanca, kakor je dana v prvem in drugem odstavku 5. člena pravilnika, se pri ugotavljanju zneska, ki predstavlja vlaganje v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, kot osnovno merilo za razlikovanje oziroma razmejitev raziskav in razvoja od sorodnih in drugih dejavnosti upošteva navzočnost pomembnega elementa novosti in reševanja znanstvene oziroma tehnične negotovosti, kot praktična podlaga za presojo v težjih primerih pa se uporablja dodatni opis posebnih primerov, ki je v Prilogi 3 obravnavanega pravilnika.

Vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca vključujejo:

* stroške dela oseb, ki delajo na konkretnih raziskovalnih oziroma razvojnih projektih v podjetju v danem obdobju,
* nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca,
* materialne stroške, povezane z raziskovalno-razvojno dejavnostjo, vključno s stroški podpornih storitev za to dejavnost,
* stroške izobraževanja, izključno za potrebe raziskovalno-razvojnih projektov v podjetju,
* stroške, povezane z zaščito intelektualne lastnine, ki neposredno izhaja iz raziskovalno-razvojnih dejavnosti zavezanca.

Vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev vključujejo stroške pogodb z zunanjimi strokovnjaki in raziskovalci, ki delajo na raziskovalno-razvojnem projektu oziroma programu zavezanca, in stroške pogodb za izvajanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, sklenjenih z raziskovalno-razvojnimi organizacijami in drugimi osebami, registriranimi za opravljanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti. Med vlaganja v nakup raziskovalno-razvojnih storitev ne sodi nakup licenc.

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj dodatno ureja tudi način uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj: določa Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, vključno z metodologijo za njegovo izpolnjevanje. Navedeni obrazec bo moral zavezanec, ki bo te olajšave uveljavljal, predložiti hkrati s predložitvijo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb kot prilogo oziroma sestavni del davčnega obračuna.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=1235