100si

Vpisano: 30.3.2022 17:29:51

Novi spodnji limit pri obračunu nadomestil v breme ZZZS za maj 2022

V doslej veljavnem 7. odstavku 31. člena ZZVZZ je bilo določeno, da nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače, torej je trenutno pri obračunih nadomestil plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja t.i. spodnji limit v primeru polne mesečne obveznosti, zajamčena plača.

Dne 25. 3. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 43/22 objavljen Zakon o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-S).

ZZVZZ-S spreminja 7. odstavek 31. člena ZZVZZ v delu glede spodnjega limita. Novela se začne uporabljati pri obračunu nadomestil od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem se uveljavi ta zakon. Ker začne ta zakon veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu, to je 9. aprila 2022, se uporablja pri obračunu za zadržanosti od dela v breme ZZZS od vključno 1. 5. 2022 dalje (izplačila v juniju 2022).

Novela določa, da:

  • nadomestilo ne more biti manjše od 60 % minimalne plače, ki je določena z zakonom, ki ureja minimalno plačo (kar velja za vse delavce, za katere delodajalci posredujejo refundacijske zahtevke in za večino samostojnih zavezancev, ki jim ZZZS direktno izplačuje nadomestila plač);
  • je za zavarovanca, katerega osnova za plačilo prispevkov je nižja od 60 % minimalne plače, najnižje nadomestilo določeno v višini osnove, po kateri je le-ta zavarovan (ta del določbe velja za kmete, ki so se prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko zavarovanje do 31.12.2012 in so hkrati tudi obvezno zdravstveno zavarovani za poln obseg pravic).

Na podlagi te in drugih sprememb na področju obračuna nadomestil plač bo spremenjen tudi Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil.

Na podlagi novele ZZVZZ-S bodo spremenjene definicije in formule iz 3. točke 15. člena Pravilnika:

a) V primeru, ko se obračuna nadomestilo plače v breme ZZZS za celomesečno delovno obveznost in je I. bruto, izračunan iz urne osnove za nadomestilo, nižji od 60% minimalne plače, znaša nadomestilo 60% minimalne plače.

b) Ko nadomestilo v breme ZZZS ni obračunano za cel mesec, ampak le za del meseca, je I. bruto enak preračunanemu znesku 60% minimalne plače. Formula za izračun tega preračunanega zneska je odvisna od tega, ali gre za dejanski ali fiksni obračun nadomestila:

dejanski obračun:

fiksni obračun:

Če povzamemo - spodnji limit za obračun nadomestila plače v breme ZZZS je:

  • za obdobja zadržanosti do vključno 30.04.2022: ZAJAMČENA PLAČA (237,73 EUR).
  • za obdobja zadržanosti od vključno 01.05.2022: 60% MINIMALNE PLAČE (644,66 EUR).
  • v primeru, ko ne gre za obračun nadomestila v breme ZZZS za cel mesec, se spodnji limit ustrezno preračuna.

Zgornji limit pri obračunu nadomestil v breme ZZZS pa ostaja tudi po noveli ZZVZZ-S enak. Torej nadomestilo ne more biti višje od plače, ki bi jo delavec dobil, če bi delal. Delodajalce prosimo, da pri vpisu podatka o zgornjem limitu (urni osnovi za delo), upoštevajo, da glede na določbe ZDR "plača, ki bi jo delavec dobil, če bi delal", ne more biti nižja od vsakokrat veljavne minimalne plače.

Vir: ZZZS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12349