100si

Vpisano: 10.2.2022 16:09:21

Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C)

Uradni list RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022

1. člen

V Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US) se v 137. členu v tretjem odstavku v prvem stavku število »30« nadomesti s številom »20« in število »120« s številom »80«.

V četrtem odstavku se število »30« nadomesti s številom »20«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne 1. marca 2022.

Št. 102-01/21-11/24

Ljubljana, dne 26. januarja 2022

EPA 1886-VIII

Državni zbor

Republike Slovenije

Igor Zorčič
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12302