100si

Vpisano: 27.1.2022 17:07:06

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - februar 2022

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v februarju 2022 ne smete zamuditi

Do 7. 2.

 • Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2021 za zavezance, ki med letom niso uveljavljali olajšave in tisti, ki želijo spremeniti podatke - do 20. 2. 2022 preko eDavkov
 • Vloga za uveljavljanje dejanskih stroškov iz drugega pogodbenega razmerja izpolni davčni zavezanec rezident, ki dosega dohodek iz drugega pogodbenega razmerja pri plačniku davka in želi, da se mu dejanski stroški upoštevajo pri sestavi informativnega izračuna dohodnine
 • Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2021

Do 10. 2.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za januar 2022
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2022
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za januar 2022); obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o ODD)

Do 15. 2.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2022 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu januarju 2022
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu januarju 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za januar 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 21. 2. 2022
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za januar 2022, plačilo do 21. 2. 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za januar 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 2. 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete obvezno in prostovoljno vključene v obvezno socialno zavarovanje (OPSVK) za januar 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21.2.2022
 • Obračun in plačilo požarne takse za januar 2022

Do 17. 2.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. januarja; prvi dan vnosa je 11. 2.

Do 18. 2.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za januar 2022; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunu plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2022
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2022
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2022
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2022
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2022

Do 20. 2.

 • Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2021 za zavezance, ki med letom niso uveljavljali olajšave in tisti, ki želijo spremeniti podatke (samo preko eDavkov)
 • Statistika finančnih računov za poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2021

Do 21. 2.

 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 40,00 EUR, PIZ 38,68 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2022
 • Obrazec DDV-O za januar 2022 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2022 (op. plačilo DDV je 28. 2.)

Do 23. 2.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 28. 2.

 • obrazec DDV - O - Obračun DDV za januar 2022
 • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za januar 2022
 • Obračun davka na finančne storitve za januar 2022
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 2022 izplačani samostojno
 • Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2022
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2022 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, sindikati, itd.)
 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava)
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, razen, če skupni znesek obresti ne presega 1.000 EUR
 • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2021, če je dividende izplačala oseba, ki ni plačnik davka
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za leto 2022
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2021, kadar dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12286