100si

Vpisano: 24.12.2021 11:59:54

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - januar 2022

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v januarju 2022 ne smete zamuditi.

Za osebe, ki opravljajo dejavnost in uveljavljajo vračilo trošarine, je od 1. januarja 2022 obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa (TRO-A letno do 30. 6. in TRO-B mesečno do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec ali trimesečno v 60 dneh po preteku koledarskega trimesečja ali letno do 31. marca tekočega leta za preteklo leto). Obvezna predložitev zahtevkov v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa velja glede na navedeno tudi za zahtevke, ki bodo vloženi po 1. 1. 2022, za obdobja uveljavljanja vračila, ki se sicer nanašajo na davčna obdobja leta 2021. Letni zahtevek se vloži do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.

Do 10. 1.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za december 2021 in trimesečno obdobje oktober-december 2021
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za december 2021 in trimesečno obdobje oktober-december 2021
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za december 2021; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o ODD)
 • Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela od julija 2021 do decembra 2021

Do 16. 1.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za december 2021 (program za pomoč pri oddaji)
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu decembru 2021
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu decembru 2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za december 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 20. 1. 2022
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za december 2022, plačilo do 20. 1. 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za december 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 1. 2022
 • Obračun in plačilo požarne takse za december 2021
 • Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja za leto 2021

Do 18. 1.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za december 2021; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunu plač)

Do 20. 1.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za december 2021
 • Obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2021
 • Obrazec EE OPREME - obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje julij do december 2021
 • Obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za december 2021
 • Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za december 2021
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za december 2021
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za december 2021
 • Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) za obdobje oktober – december 2021
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za december 2021
 • Obrazec DDV-O za december 2021 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) december 2021 (op. plačilo DDV je 31. 1.)
 • skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 38,61 EUR, PIZ 38,68 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL/OPSVD
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. decembra 2021; prvi dan sprejemanja prijav 13. 1. 2022.

Do 24. 1.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, izračunane v REK-1

Do 31. 1.

 • obrazec DDV - O - Obračun DDV za december 2021 in za obdobje oktober do december 2021
 • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za december 2021
 • Obračun davka na finančne storitve za december 2021
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v decembru 2021 izplačani samostojno
 • Obrazec DDV-OPN – Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2021
 • Obrazec DDV-PD – Poročilo o letnem prometu, doseženem v posamezni državi članici, od prodaj na daljavo za leto 2021
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje oktober do december 2021
 • Plačilo okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme za obdobje julij do december 2021
 • Dostava podatkov zavezancem za dohodnino in FURS za leto 2021
 • Dostava podatkov o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki se vštevajo v davčno osnovo, od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so oproščeni plačila dohodnine za leto 2021
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za december 2020
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec december 2020 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)-rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznikVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12215