100si

Vpisano: 24.8.2021 8:12:12

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Uradni list RS, št. 114/2021 z dne 15. 7. 2021

1. člen

V Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18 in 104/21) se v 3. členu v prvem odstavku v prvem stavku znesek »0,13 eura« nadomesti z zneskom »0,18 eura« ter črta drugi stavek.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Če je znesek, izračunan po prejšnjem odstavku za posamezni mesec nižji od 140,00 eurov, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji iz prejšnjega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 eurov mesečno.«.

Četrti odstavek se črta.

Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

Sedmi odstavek se črta.

2. člen

V 5. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Javno prevozno sredstvo po tej uredbi je prevozno sredstvo, s katerim se opravlja javni prevoz. Javni prevoz po tej uredbi je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in se izvaja v komercialne namene.«.

 

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

3. člen

(sprememba začetka uporabe)

V Uredbi o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list št. 104/21) se v 3. členu v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »avgust 2021« nadomesti z besedilom »september 2021«.

4. člen

(začetek uporabe)

Spremenjen 3. člen uredbe se začne uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za delojemalce, na katere se nanaša Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21), za mesec julij 2021, do takrat pa se uporablja 3. člen Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18 in 104/21).

5. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00712-29/2021
Ljubljana, dne 14. julija 2021
EVA 2021-1611-0059

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12116