100si

Vpisano: 28.5.2021 14:01:07

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - junij 2021

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juniju 2021 ne smete zamuditi.

Epidemija je bila z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/2021) podaljšana do vljučno 15. 6. 2021.

V Ur. l. RS št. 43/2021 so bili objavljeni Sklepi o podaljšanju ukrepov iz interventnih zakonov. Do 30.6.2021 so podaljšani ukrepi:

 • možnost odloga plačila davkov in prispevkov za 24 mesecev po ZIUOPDVE
 • na področju postopkov zaradi insolventnosti po ZIUPOPDVE
 • nadomestil plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej po ZZUOOP
 • delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja karantene na domu ali nemožnosti in opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka po ZZUOOP
 • MTD po ZZUOOP
 • pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov po ZIUOPDVE

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juniju 2021 ne smete zamuditi:

Do 10. 6.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2021
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za maj 2021); obrazec se oddaja tudi za ODD)

Do 15. 6.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj 2021 (program za pomoč pri oddaji)
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu maju 2021
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu maju 2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za maj 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 6. 2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za maj 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 6. 2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za maj 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21.6.2021
 • Obračun in plačilo požarne takse za maj 2021

Do 17. 6.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. maj; prvi dan vnosa je 10. 6.

Do 18. 6.

 • na dan izplačila – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za maj 2021; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunu plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2021
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za maj 2021
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za maj 2021
 • obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2021
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za maj 2021

Do 21. 6.

 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 38,61 EUR, PIZ 38,68 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL;
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2021
 • Obrazec DDV-O za maj 2021 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2021 (op. plačilo DDV je 30.6.)

Do 23. 6.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 30. 6.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za maj 2021
 • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za maj 2021
 • Obračun davka na finančne storitve za maj 2021
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v maju2021 izplačani samostojno
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2021
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2021– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

Do 1. 7.

 • Izplačilo regresa za leto 2021 (razen izjem, določenih v ZDR-1), REK-1, i REK, Obrazec 3

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznikVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12017