100si

Vpisano: 10.5.2021 22:09:36

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Uradni list RS, št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021

1. člen 

V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18 in 77/19) se v 49. členu v tretjem odstavku za četrto alinejo, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova, peta alineja, ki se glasi:

»– menstrualne skodelice pod tarifnima oznakama 3924 90 00 in 4014 90 00 ter higienski vložki, tamponi in podobni menstrualni izdelki pod tarifnimi oznakami 9619 00 30, 9619 00 40, 9619 00 71, 9619 00 75 in 9619 00 79.«.

KONČNA DOLOČBA 

2. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta pravilnik začne veljati 3. maja 2021

 

Št. 007-392/2021/6
Ljubljana, dne 12. aprila 2021
EVA 2021-1611-0023

Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11990