100si

Vpisano: 29.3.2021 12:55:15

Pravilnik o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Na podlagi devetega odstavka 4.a člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K
o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se podrobneje določijo pravila o vzpostavitvi in vodenju registra ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic (v nadaljnjem besedilu: register), ki ga vodi in vzdržuje Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: urad).
2. člen
(oblika registra)
Register in registrska knjiga se vodita v elektronski obliki.
3. člen
(podatki v registru)
Register vsebuje naslednje podatke v zvezi s ponudnikom:
1. firmo ponudnika,
2. naslov ponudnika,
3. sedež ponudnika,
4. matično številko ponudnika,
5. davčno številko ponudnika,
6. osebno ime zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
7. naslov stalnega in začasnega prebivališča zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
8. EMŠO ali datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
9. davčno številko zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
10. državljanstvo zakonitega zastopnika ali nosilca dejavnosti ponudnika,
11. številko dejavnosti in naziv klasifikacije dejavnosti ponudnika.
4. člen
(podatki v registrski knjigi)
Registrska knjiga vsebuje naslednje podatke:
1. firmo in sedež ponudnika,
2. matično ali davčno številko ponudnika,
3. številko spisa,
4. datum prejema zahteve za vpis,
5. popis prilog zahteve za vpis,
6. datum prejema obvestila o spremembi podatkov,
7. popis prilog obvestila o spremembi podatkov,
8. datum pošiljanja obvestila o prenehanju opravljanja storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponujanja skrbniških denarnic,
9. datum začetka postopka o spremembi podatkov v registru po uradni dolžnosti,
10. datum začetka postopka o izbrisu iz registra po uradni dolžnosti,
11. številko in datum odločbe o vpisu v register,
12. številko in datum odločbe o spremembi podatkov v registru,
13. številko in datum odločbe o izbrisu iz registra.
5. člen
(obrazec zahteve za vpis)
Obrazec zahteve za vpis v register se objavi na spletni strani urada.
6. člen
(potrdilo o vpisu v register)
Potrdilo o vpisu v register se ponudniku po vpisu v register izda na njegovo vsakokratno zahtevo. V potrdilu so navedeni:
– firma in sedež ponudnika,
– matična ali davčna številka ponudnika,
– številka in datum odločbe o vpisu v register,
– podpis pooblaščene osebe urada.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(objava obrazca zahteve za vpis)
Urad v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika na svoji spletni strani objavi obrazec zahteve za vpis iz 5. člena tega pravilnika.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1068/2020
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11921