100si

Vpisano: 2.2.2021 14:59:35

Mag. Katja Blatnik

Koledar poročanja - februar 2021

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v februarju 2021 ne smete zamuditi.

Epidemija je bila z odlokom vlade (Uradni list RS, št. 5/21) podaljšana. Odlok začne veljati 17.1.2021 in velja 60 dni.

V novembru je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE, Uradni list RS, št. 175/20), ki je spremenil posamezne določbe ZZUOOP. S tem interventnim zakonom je bil do 31. 1. 2021 podaljšan ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki je tudi spremenjen. Poleg tega so bile v ta zakon vključene še druge spodbude za gospodarstvo kot npr. delna nadomestitev fiksnih stroškov, odlog plačila davkov in prispevkov (24 mesecev), uvedba višje sile zaradi nezmožnosti prevoza na delo …

Še pred sprejemom ZIUPOPDVE (PKP 7) je bil v Uradnem listu 195/2020 objavljen Sklep vlade RS o podaljšanju nekaterih ukrepov iz ZIUOPDVE. Tako je bilo med drugim do 31.3.2021 podaljšano povračilo nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

ZIUPOPDVE (PKP 7) zasebnim delodajalcem nalaga izplačilo kriznega dodatka (odvisno od višine zadnje izplačane plače) pri izplačilu decembrske plače. Dodatek je oproščen plačila prispevkov in davkov, delodajalci pa lahko zahtevajo povračilo izplačanega dodatka tako, da do 28. 2. 2021 na eDavke vložijo Izjavo, da so krizni dodatek izplačali.

V času priprave je v postopku sprejemanja PKP 8.

Do 5. 2.

 • Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2020 za zavezance, ki med letom niso uveljavljali olajšave in tisti, ki želijo spremeniti podatke
 • Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2020

Do 10. 2.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za januar 2021
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za januar 2021
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za januar 2021); obrazec se oddaja tudi za ODD

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 15. 2.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za januar 2021 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu januarju 2021
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu januarju 2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za januar 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 22.2.2021
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za januar 2021, plačilo do 22.2.2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za januar 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22.2.2021
 • Obračun in plačilo požarne takse za januar 2021

Do 18. 2.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za januar 2021; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunu plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za januar 2021
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. januarja; prvi dan vnosa je 11. 2.

Do 19. 2.

 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za januar 2021
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za januar 2021
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za januar 2021
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za januar 2021

Do 20. 2.

 • Statistika finančnih računov za poročevalsko obdobje od 1. oktobra do 31. decembra

Do 22. 2.

 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 38,61 EUR, PIZ 35,05 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za januar 2021
 • Obrazec DDV-O za januar 2021 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O), za januar 2021 (op. plačilo DDV je 26. 2.)

Do 23. 2.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 26. 2.

 • obrazec DDV-O - Obračun DDV za januar 2021
 • obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za januar 2021
 • Obračun davka na finančne storitve za januar 2021
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v januarju 2021 izplačani samostojno
 • Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Do 28. 2.

 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za januar 2021
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec januar 2021 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

Do 1. 3. (sicer do 28. 2.)

 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, sindikati, itd.)
 • Predložitev letnih poročil za nepridobitne organizacije - proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava)
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, razen, če skupni znesek obresti ne presega 1.000 EUR
 • Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
 • Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2020, če je dividende izplačala oseba, ki ni plačnik davka
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za leto 2020
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem za leto 2020, kadar dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznikVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11816