100si

Vpisano: 18.1.2021 13:40:57

Poročanje o izplačanih dodatkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za letno odmero dohodnine

Podatke o dodatkih, opredeljenih v točki 1.1 tega navodila, izplačanih v posameznem koledarskem letu (2020 in 2021), morajo izplačevalci teh dohodkov FURS v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZIUPOPDVE posredovati najkasneje do 31. 1. 2021 za odmero dohodnine 2020 ter najkasneje do 31. 1. 2022 za odmero dohodnine 2021. Poročanje bo z datoteko VIRIZV.DAT preko eDavkov (obrazec KP-KPD).

Podatki se zapišejo v datoteke z imenom VIRIZV.DAT - podatki o izplačanih dodatkih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za letno odmero dohodnine.

V skladu z določbo prvega odstavka 59. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljevanju ZIUPOPDVE) se ne glede na prvi odstavek 109. člena ZDoh-2 pri ugotavljanju davčne osnove pri letni odmeri dohodnine pri zaposlenih v mreži javne službe na področju socialnega varstva, ki izvajajo socialno varstvene storitve po tretjem odstavku 15. člena, 50., 51., 52. in 54. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljnjem besedilu ZSV), pri izvajalcih krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena ZSV, pri izvajalcih socialno varstvenih programov iz 18.s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19),v mreži javne zdravstvene službe, pri Uradu Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov in pri zunanjem izvajalcu, ki opravlja delo pri izvajalcu iz 56. člena ZZUOOP, v davčno osnovo za odmerno leto 2020 in 2021 ne vštevajo dodatki po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18), 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP), 54. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP), 55. in 56. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), 125. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) ter po 32., 33., 86. in 87. členu ZIUPOPDVE.

Ker so bili ti dohodki ob posameznem izplačilu pri obračunu davčnega odtegljaja s strani izplačevalcev vključeni v davčno osnovo za odmero akontacije dohodnine, so izplačevalci v skladu z drugim odstavkom 59. člena ZIUPOPDVE dolžni podatke o izplačanih dodatkih, opredeljenih v prvem odstavku 59.člena ZIUPOPDVE, posredovati Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS).

Poslani podatki morajo vsebovati seštevek dohodkov o dodatkih, opredeljenih v prvem odstavku 59. člena ZIUPOPDVE , ki se ne vštevajo v davčno osnovo za letno odmero dohodnine, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. davčnega leta, za katerega se dostavljajo podatki, na nivoju posameznega prejemnika.

Več informacij je v dokumentu Priprava in posredovanje podatkov o izplačanih dodatkih po 59. členu ZIUPOPDVE.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11775